Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera på problem och diagnoser. Den hälsofrämjande omvårdnadens insatser förutsätts utgå från
ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).

Det sätt som sjuksköterskor förstår begreppet hälsa och som en följd av
det, hur vi mäter patienters hälsa påverkar hur vi praktiserar hälsofrämjande
omvårdnad. Det finns få mått som verkligen mäter hälsa i ordets positiva
bemärkelse. Patientens möjlighet till upplevd hälsa kan påverkas av om
vårdens insatser fokuserar på att minska sjukdom, symtom och att förändra
patientens beteenden eller om insatserna fokuserar på strategier som stärker
patientens möjlighet att påverka sin egen hälsa i önskad riktning. Kvaliteten
på hälsofrämjande omvårdnad förutsätter att effekter av hälsostrategier utvärderas i den dagliga omvårdnaden. För att planera, genomföra och utvärdera de hälsofrämjande insatserna i omvårdnaden behöver deras syfte, process och resultat uppmärksammas och tydliggöras.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad.pdf Pdf, 168.1 kB. 168.1 kB 2020-11-11 14.03

Senast publicerad: