En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

Omslag Etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad.

Sociala medier används i dag både privat och professionellt och har förenklat och effektiviserat kunskapsutbyte och informationsspridning. De flesta användare av sociala medier publicerar respektfulla inlägg och sprider material med gott omdöme. Det behövs dock vägledning inom vård och omsorg som stöd för sjuksköterskors och annan vårdpersonals användning av sociala medier där den professionella rollen tydligt skiljs från den privata.

Gränsen mellan arbetsliv och privatliv behöver medvetandegöras så att sjuksköterskor handlar utifrån etisk reflektion och medvetenhet. Det innebär att sjuksköterskor alltid behöver vara vaksamma på att inte avsiktligt eller oavsiktligt lämna ut uppgifter i sociala medier som kan skada eller röja identiteten hos en enskild patient eller närstående.

Publikationen utgår från sjuksköterskeprofessionens etik och lyfter särskilt fram betydelsen av att sjuksköterskor tar ansvar för att personer som är i behov av vård kan känna trygghet och tillit till den professionella sjuksköterskan.

Publikationen är en vägledning som kan användas som stöd för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i diskussioner på arbetsplatser, i teamet eller med arbetsgivare om sociala medier med fokus på etiska aspekter.

Klicka här för att läsa En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala media. Pdf, 582.2 kB.

Senast publicerad: