Äldre personers rätt till omvårdnad

Omslag Äldre personers rätt till omvårdnad

År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och åldrandets sjukdomar och omvårdnad av äldre personer – i synnerhet när det gäller de allra äldsta. Äldre personer som bor på särskilda boenden är ofta multisjuka eller har nedsatt beslutsförmåga, i huvudsak till följd av demenssjukdom.

Det finns i dag goda kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetens inte bara ger en kvalitativt bättre omvårdnad, det ger också en effektivare vård. Ändå förefaller varken stat, landsting eller kommuner ha en strategi för hur omvårdnadskompetensen i vården av äldre skall kunna säkras och utvecklas.

Personcentrerad vård och omsorg

Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Trots det stora behovet har i dag bara två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning inom äldrevård.

Svensk sjuksköterskeförening har i mer än 100 år arbetat med att utveckla omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening vill gärna ha dialog med kommuner och landsting, staten, pensionärsorganisationer och alla som är intresserade av en god omvårdnad för äldre personer.

Broschyren har utarbetats på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening av styrelseledamöterna:
Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska, professor
Per Enarsson, leg sjuksköterska, doktor i omvårdnad
Helle Wijk, leg sjuksköterska, docent i omvårdnad

Ett varmt tack till Anna Condelius, leg sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, som författat avsnittet Äldres överkonsumtion av vård och omsorg – en myt?

Klicka här för att läsa Äldre personers rätt till omvårdnad. Pdf, 542 kB.

Senast publicerad: