Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

(0 röster)
Omslag Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.

Personer som bor i särskilda boenden är de mest sjuka äldre. De är i hög ålder och har ofta multipla sjukdomstillstånd eller nedsatt kognitiv förmåga. Dessa äldre personer löper högre risk att drabbas av vårdskador som till exempel fall, trycksår och undernäring.

Personcentrerad omvårdnad för äldre personer

Omvårdnaden av äldre personer ska vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Det finns i dag kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetens ger en kvalitativt bättre omvårdnad, säkrare och effektivare vård.

Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten.

Fler sjuksköterskor i kommunerna

Svensk sjuksköterskeförening anser att en förutsättning för en framtida kunskapsbaserad säker och god vård av äldre personer är att fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställs i kommunerna. Vi menar också att det behövs en lägsta kompetens för kommunernas omvårdnadspersonal.

För att åskådliggöra vilken bredd och kompetens omvårdnaden omfattar beskrivs i broschyren två ganska typiska patientberättelser som sjuksköterskor möter i sin vardag. Det är situationer som beskriver vilka omvårdnadsåtgärder som krävs för att äldre personer ska få en säker vård. Berättelserna är fiktiva men beskrivna av specialistsjuksköterskor.

Broschyren riktar sig i första hand till politiker och andra beslutsfattare. Svensk sjuksköterskeförening vill bidra till en dialog och förståelse och visa på åtgärder som ger äldre personer en säkrare vård.

Klicka här för att läsa Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad. Pdf, 810.7 kB.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: