Jämlik vård och hälsa - goda exempel

Omslag Jämlikvård och hälsa - goda exempel

Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den näravården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

Berättelserna i broschyren är goda exempel på arbetsformer och metoder där sjuksköterskor arbetar för en mer jämlik vård och hälsa i den nära vården och är inspirerad av Svensk sjuksköterskeförenings strategi Jämlik vård och hälsa som gavs ut år 2017.

För att nå målet om en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen behöver alla sjuksköterskorarbeta promotivt och preventivt. Sjuksköterskor har ansvar för att påverka utvecklingen,delta i samhällsdebatten och förmedla sin kunskap om hur människors sociala ochekonomiska villkor inverkar på hälsa och vård.

Trots att vi lever i ett välmående land finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. För att ge en personcentrerad vård krävs att sjuksköterskor utgår ifrån ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, partnerskap och jämlikhet i mötet. Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.

Hälsofrämjande omvårdnad är en del i processen att stödja en person att förhålla sig till en förändrad livssituation vare sig det är vid långvarig sjukdom eller efter en akut händelse. Det innebär att vårdaren bekräftar personens framtid och anpassar stödet efter personens kapacitet.

Vi hoppas att denna skrift Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel ska ge dig inspiration. Här finns berättelser från sjuksköterskor som identifierat problem av olika slag, sett lösningar och skaffat sig mandat att genomföra förändringar för att förbättra för de personer de träffar i sitt arbete.

Sjuksköterskor har stor möjlighet att påverka till bättre hälsa. Patienter ska ges möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsoutveckling genom att ges stöd att utveckla sina egna resurser.

Klicka här för att läsa Jämlik vård och hälsa - goda exempel. Pdf, 333.2 kB.

Senast publicerad: