Om oss - profession, vision, politik

Vi har kunskapen. Vi har kraften. Vi tar ansvaret.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.

Vår vision och värdegrund

Trygg, säker, jämlik och god omvårdnad för alla, utförd i partnerskap med patienten av självständiga, stolta, skickliga och ansvarsfulla sjuksköterskor som vill utveckla omvårdnaden, professionen och sig själva.

Föreningens arbete vägleds av den etiska koden för sjuksköterskor. Allt vi gör genomsyras av en stolthet för sjuksköterskans profession och ett starkt engagemang för att förbättra den patientnära omvårdnaden genom utbildning, utveckling och forskning.

  • Vi värnar om mänskliga rättigheter och vill vara goda förebilder i arbetet med och för allas rätt till god omvårdnad.
  • Vi är pålästa och uppdaterade.
  • Vi tar ansvar för ett livslångt lärande och professionsutveckling
  • Vi står på oss och är trygga i vår kunskap om vad som är god omvårdnad i partnerskap med patienten.
  • Vi ser till helheten och tror på samverkan; mellan forskning och klinik, inom vårdteamet och mellan vårdteam och patient.

Vi har kunskapen

Ända sedan Svensk sjuksköterskeförening grundades 1910 har vi utvecklat sjuksköterskans profession och arbetat för god omvårdnad. Under åren har vi drivit ett stort påverkansarbete avseende utbildningar för sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå. Vi främjar utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom att stödja omvårdnadsforskning.

Våra närmare 50 sektioner och nätverk har specifik kompetens, utvecklar kontinuerligt sina specifika områden. Vår gemensamma kunskap gagnar både professionen och patienten.

Vi har kraften

Tack vare våra medlemmar, spridda över hela landet och över alla vård/verksamhetsområden representerar vi sjuksköterskans och god omvårdnads betydelse för svensk hälso- och sjukvård gentemot vårdens makthavare. Vi arbetar aktivt med påverkansarbete och opinionsbildning och agerar remissinstans i frågor som rör omvårdnad och vårdens utveckling. Vi driver frågor som är viktiga för sjuksköterskor och är ett starkt stöd för sjuksköterskans professionella utveckling.

Vi tar ansvaret

Med den etiska koden som fundament tar vi ansvar för professionen, patienter och närstående. Som sjuksköterskor sätter vi alltid patienten främst och vi anser att alla har rätt till god omvårdnad.
God omvårdnad ska vara trygg, säker och jämlik, utförd i partnerskap med patienten/personen. Våra medlemmar är självständiga, stolta, skickliga och empatiska sjuksköterskor som vill utveckla omvårdnaden, professionen och sig själva.

Vår verksamhet utgörs av fyra områden

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas ideella, oberoende professionsförening. Vi är en politiskt och fackligt obunden förening. Vårt uppdrag är att leda, utveckla och nyttiggöra vårt kunskaps/ vetenskapliga område omvårdnad. Det gör vi genom att arbeta med och utifrån fyra områden – forskning, etik, utbildning och kvalitet.

Forskning

För att evidensbaserad omvårdnad leder till bättre och säkrare vård, minskat lidande och förbättrad hälsa.

Etik

För att sjuksköterskor behöver föra en kontinuerlig dialog och återkommande reflektion om vad ett etiskt förhållningssätt innebär.

Utbildning

För att vår utbildning på grund- och avancerad nivå ska ge förutsättningar för en god, säker och trygg vård. De sex kärnkompetenserna – evidensbaserad vård, samverkan i team, personcentrerad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik – behöver tydliggöras i kursmålen och knytas samman med kunskaps/ vetenskapliga området omvårdnad.

Kvalitet

För att omvårdnadens kvalitet avgörs av sjuksköterskors omvårdnadskompetens, bemötande och hur omvårdnaden planeras och genomförs. Chefer på alla ledningsnivåer måste ha mandat och tillräcklig omvårdnadskompetens för att kunna skapa rätt förutsättningar för att utveckla omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.