Jämlik vård och hälsa

Omslag Jämlik vård och hälsa

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

I hälso- och sjukvården finns ojämlikheter baserat på diverse faktorer som socioekonomisk status, var du bor eller ditt kön. Detta trots att de riktlinjer och dokument som styr hälso- och sjukvården säger att vården ska vara jämlik.

Ojämlikheten är tydlig även om den yttrar sig på olika sätt. Konkreta exempel på ojämlik vård är att män som insjuknar i stroke vårdas vid en stroke-enhet oftare än kvinnor, eller att personer med lägre utbildning generellt har högre dödlighet efter hjärtinfarkt och stroke än högutbildade.

Med denna publikation vill Svensk sjuksköterskeförening uppmuntra och bidra till att alla sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa. Publikationen lyfter en rad goda exempel på jämlik vård och hälsa som kan inspirera sjuksköterskor i den kliniska verksamheten.

Som bilaga i Jämlik vård och hälsa hittar du även Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.

Jämlik vård och hälsa. Pdf, 1.5 MB.

Equity in care and health Pdf, 1.4 MB.

Fullständig referenslista Pdf, 404.4 kB.

Referenslista till bilaga 1 Pdf, 11.9 kB.

Senast publicerad: