Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Omslag Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Sveriges Läkarförbunds etik och ansvarsråd har tagit fram nya etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en förutsättning för att studenter inom olika vårdutbildningar ska uppnå sådana kunskaper förmågor och färdigheter som krävs för att få en viss yrkesexamen och legitimation.

Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att dessa principer tillämpas i verksamheten, men handledare och studenter har ett eget ansvar för att etiken kring patienters medverkan i klinisk undervisning upprätthålls. De etiska krav som är kopplade till patientens autonomi måste emellertid också ställas i relation till samhällets och alla patienters intresse av att hälso- och sjukvården kontinuerligt förses med ny och adekvat utbildad personal. I förlängningen handlar frågorna som dessa riktlinjer berör också om allmänhetens förtroende för vården och dess personal.

Riktlinjerna vänder sig till program- och kursansvariga inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter, samt till studenter som under sin grundutbildning har verksamhetsförlagd utbildning. Riktlinjerna är formulerade på ett sätt som ska vara möjliga att tillämpa i varje situation i vården.

Klicka här för att läsa Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning. Pdf, 306.6 kB.

Senast publicerad: