Uttalanden från Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med omvårdnad i en etisk dimension och vill belysa de etiska aspekterna i sjuksköterskans profession. Sjuksköterskornas etiska råd går regelbundet ut med ställningstaganden och uttalanden.

Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

Sjuksköterskor, liksom all vårdpersonal, behöver tillfällen till etisk reflektion tillsammans med andra för att förhindra etisk stress och för att stanna kvar i yrket. Forskning visar att etisk reflektion inte bara är positivt för vårdpersonalen, såsom lättnad över att få diskutera svåra situationer tillsammans, utan också för patienter och närstående.

Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

Låt inte den etiska reflektionen tystna

Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

Låt inte den etiska reflektionen tystna

Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

Sjuksköterskornas etiska råd anser att omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad är oförenlig med barnets rätt till integritet, självbestämmande och barnets bästa enligt FN:s konvention om barns rättigheter.

Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

Rätt till vård på lika villkor

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

Rätt till vård på lika villkor

Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.

Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

Ta ställning i frågan om organdonation

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

Ta ställning i frågan om organdonation

Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik anser att det finns betydande etiska problem med att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag.

Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

Nej till handel med organ

I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksamma organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

Nej till handel med organ

Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

Svensk sjuksköterskeförening står upp för kvinnans rätt till abort och alla patienters rätt till vård

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.