Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med etiska frågor i vård och omsorg och medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Så väl som i det patientnära omvårdnadsarbetet och inom utbildning, forskning och ledning av omvårdnaden.

Sjuksköterskornas etiska råd 2023

Ordförande sjuksköterskornas etiska råd
Lilas Ali, Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening och sakkunnig i statens medicin- etiska råd (Smer). leg. sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering.
lilas.ali@gu.se

Ledamöter

Anna Slettmyr, leg sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård, Masterexamen med en studie om altruism. Adjunkt i omvårdnad vid Karolinska Institutet. Boende i Stockholm.

Catharina Lindberg, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård, med.dr., Universitetslektor, Linnéuniversitetet. Avhandlingsarbete handlar om patientautonomi i högteknologisk vårdmiljö. Boende i Karlskrona.

Britt-Marie Wälivaara, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologisk omvårdnad, fil. Dr. universitetslektor Luleå tekniska universitet. Avhandlingsarbetet handlar om vård i hemmet med fokus på användning av distansöverbryggande teknologi, möten och vårdande relationer. Studerar etiska aspekter vid digitala tjänster och teknologiska lösningar i vård och omsorg samt kliniskt etiskt stöd för vårdpersonal. Boende i Luleå.

Allmänhetens representant

Helle Klein, Teolog, journalist och debattör
Chefredaktör på tidningen Dagens Arbete, boende i Stockholm.

Adjungerad ledamot

Cecilia Lundmark, leg. sjuksköterska, MSc och allmänhetens representant i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Cecilia arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Etiskt Forum med etisk vägledning till personalen och undervisar i etik. Boende i Göteborg.

Rådets sekreterare och kontakt

Inger Torpenberg, leg sjuksköterska, handläggare inom etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening.
inger.torpenberg@swenurse.se
Telefon: 08-412 24 12.

Ordförande för Sjuksköterskornas etiska råd är ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse. Tre av ledamöterna är sjuksköterskor med hög klinisk och/eller akademisk kompetens inom etik samt har ett stort förtroende inom sjuksköterskeprofessionen. En ledamot företräder allmänheten, i syfte att få allmänhetens perspektiv på etiska frågor. Adjungerade till etiska rådet är en sjuksköterska som också är ledamot i Svenska läkaresällskapets etiska delegation.

Beroende på vilka frågor etiska rådet arbetar med bygger rådet upp ett nätverk av experter som kan engageras i mindre arbetsgrupper under tidsbegränsade perioder.

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.