Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning

Svensk sjuksköterskeförening har lämnat sitt remissvar på betänkandet SOU 2024:9 "Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen". Föreningen har framfört ett antal förslag och synpunkter för att förbättra kvaliteten på sjuksköterskeutbildningen i landet.

Nyckelpunkter i remissvaret:

  1. VULF-avtalet: Vi anser att VULF-avtalet (Vårdvetenskaplig Utbildning, Lärande och Forskning) bör implementeras med nya statliga medel och ledas av en legitimerad sjuksköterska samt professor i omvårdnad.
  2. Simulering som klinisk utbildning: Föreningen stödjer förslaget att inkludera simulering som en del av den kliniska utbildningen och betonar att detta kräver statligt ekonomiskt stöd för att säkerställa tillgång till simuleringsmiljöer med kvalificerade instruktörer.
  3. Handledarutbildning: Alla sjuksköterskor med handledaruppdrag bör genomgå en formell utbildning om minst 7,5 högskolepoäng. Vi föreslår att en nationell handledarutbildning utvecklas av Nationella vårdkompetensrådet.
  4. Nationell klinisk slutexamination: Vi förespråkar en obligatorisk nationell klinisk slutexamination för att säkerställa att sjuksköterskestudenter uppnår hög kompetens och förståelse för sin yrkesroll.
  5. IT-stöd för VFU-placeringar: Ett nationellt IT-stöd för planering och samordning av platser för verksamhetsförlagd utbildning bör utvecklas för att öka transparensen och effektiviteten i utbildningen.
  6. Forskningsmiljöer: För att uppnå högskolemässiga lärandemiljöer betonar vi vikten av en aktiv forskningsmiljö där sjuksköterskor samarbetar med forskare och deltar i forskningsprojekt.
  7. Finansiering av merkostnader: Staten bör tillföra medel för att täcka studenters merkostnader i samband med verksamhetsförlagd utbildning på annan ort.
  8. Privata vårdgivares roll: Vi ställer sig bakom förslaget att Upphandlingsmyndigheten ska stödja regioner och kommuner i att utarbeta goda avtalsmodeller med privata vårdgivare för att främja deras möjlighet att erbjuda VFU-platser.

Svensk sjuksköterskeförening har utvecklat remissvaret i samarbete med föreningens vetenskapliga råd. Genom att implementera dessa förslag hoppas vi på att höja kvaliteten på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa en god vård för framtiden.

Ta del av hela remissvaret

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar