Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

För att behålla, men också utveckla och förbättra, säkerhet och omvårdnadens kvalitet behöver insatser göras av sjuksköterskorna själva men också tillsammans med studenter, akademi, övriga professioner och medarbetare samt verksamhetsansvariga inom vård och omsorg.

Chefer/ledare på alla nivåer behöver engagera sig i kvalitetsutveckling inom omvårdnad och ta större ansvar för att det finns tillräckligt antal specialistutbildade sjuksköterskor liksom en kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för alla medarbetare.

Omvårdnadskompetens hos chefer/ledare behövs för att kunna identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnad och för att leda denna utveckling. De resultat som chefer/ledare efterfrågar bör avse både kvalitet och ekonomi, det vill säga förbättrade resultat för patienters hälsa, förbättrat innehåll i vård och omsorg liksom allas ökade kännedom om och förståelse för dessa resultat.

Åtgärderna för en systematisk kvalitetsutveckling inom omvårdnad beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening i Strategin för kvalitetsutveckling inom omvårdnad vilken reviderades år 2014. Med strategin vill föreningen bidra till att skapa förutsättningar för dessa åtgärder och därmed minska gapet mellan hur vi önskar att det skulle vara och hur det faktiskt är.

Strategin riktar sig i första hand till sjuksköterskor och den kan bidra till

  • utveckling i vård och omsorg
  • diskussioner i professionella sammanhang
  • identifiering av sjuksköterskors utbildnings-och kompetensbehov
  • utvecklings-och forskningsprojekt inom kvalitetsutveckling inom omvårdnad
  • utformning av innehållet i sjuksköterskors grund- och specialistutbildning.

Det övergripande målet för Svensk sjuksköterskeförenings arbete med kvalitetsutveckling inom omvårdnad är en vård och omsorg som är trygg, säker och av god kvalitet.

Strategin omfattar följande avsnitt: det etiska ansvaret, sex kärnkompetenser, kvalitetsarbete och förbättringskunskap, ständiga förbättringar och prioriteringar, säker vård, lärande och kompetens, kunskapsbaserad vård och implementering och sist ett avsnitt om förutsättningar och mål för strategins genomförande.

Kontakt

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.