Kvalitet

Det övergripande målet för Svensk sjuksköterskeförenings arbete med kvalitetsutveckling är en säker och jämlik vård av god kvalitet.

Sjuksköterskor har ett professionellt ansvar av att beskriva, mäta, analysera och vidareutveckla vården. För att kunna mäta och jämföra omvårdnadens kvalitet kan indikatorer i till exempel nationella kvalitetsregister, riktlinjer och vårdprogram användas. Patienternas upplevelser bör tas tillvara genom PROM (patientreported outcom measures) och PREM (patientreported experience measures). Genom att använda olika resultatfrån det patientnära arbetet kan kvalitetsutveckling ske inom hälso-och sjukvården.

Även chefer och ledare på alla nivåer behöver engagera sig i kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Det behövs ett ledarskap för omvårdnad som stödjer sjuksköterskornas arbete och professionella utveckling och därmed skapar förutsättningar för hög kvalitet i omvårdnaden. Erfarenheter av modellen för ”Magnet Hospital” som syftar till att skapa goda förutsättningar för professionell utveckling och hög kvalitet inom omvårdnad behöver tas tillvara.


Kontakt

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.