Utbildning

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för god kvalitet och utveckling av sjuksköterskors utbildning på grund- och avancerad nivå. Utbildningsfrågan är en av föreningens högst prioriterade frågor.

Sjuksköterskeutbildningen ska ge ett vetenskapligt systematiskt förhållningssätt för att kunna bedöma, fastställa omvårdnadsdiagnoser, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera samtliga steg i omvårdnadsprocessen.

Utgångspunkten är att efter avslutad utbildning erhålla en yrkesexamen samt en generell examen. Kunskap om de sex generiska kärnkompetenserna ska sammanflätas med omvårdnadsämnet och vetenskaplig metod genom sjuksköterskeprogrammen på grund-och avancerad nivå. Progression och utveckling i huvudområdet omvårdnad är kärnan i utbildningen från grundutbildad sjuksköterska till en autonom specialistsjuksköterska som efter fullgjord utbildning självständigt ska kunna bedöma, planera och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov.

Specialistsjuksköterskan ska även utveckla omvårdnaden samt fungera som omvårdnadsexpert i samarbete med andra professioner. Den verksamhetsförlagda utbildningens former och innehåll behöver utvecklas. Den kliniska lärandemiljön behöver uppfylla samma krav som den teoretiska på ämnestydlighet, lärarkompetens, pedagogisk kompetens, arbetsformer, litteratur och examination. En sjuksköterska med en generell examen inom huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå och en yrkesexamen inom vald specialitet kan ta mer avancerade kliniska beslut och genom detta medverka till förbättrad vårdkvalitet.

Det livslånga lärandet är centralt i sjuksköterskors professionsutövning. Det är ett etiskt åtagande att fördjupa sin kompetens genom yrkeslivet. Sjuksköterskor måste ges förutsättningar att utveckla sin kompetens och för det krävs fortbildning. Med fortbildning avses kontinuerlig professionell utveckling (eng. continuing professional development CPD) som omfattar både formella utbildningar och informella aktiviteter.

Nya funktioner
Avancerad specialistsjuksköterska finns redan i flera länder. Uppdraget och den ökade kompetensen ger säker vård och är kostnadseffektiv. Utbildning till avancerad specialistsjuksköterska bör etableras genom en gemensam nationell utbildningsnivå och en skyddad yrkestitel.

Nationellt forum

Ett nätverk med programansvariga för landets sjuksköterskeutbildningar. Medlemmarna i nätverket träffas två gånger per år i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler. Till varje möte utses en lärosätesrepresentant som sammankallande och med ansvar för programinnehåll. Nätverksmöten annonseras i kalendariet.

Kontakt

Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig i utbildningsfrågor
e-post:
ing-marie.moegelin@swenurse.se
telefon:
08-412 24 20

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.