Etik

Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Särskilt att stå upp för människors rätt till autonomi och rättvisa och ingripa när människors hälsa hotas. God omvårdnad förutsätter en hållning med öppenhet för vad olika personer förmedlar samt att hens upplevelse av hälsa och ohälsa respekteras.

Varje sjuksköterska behöver utveckla ett personligt förhållningssätt till mänskliga rättigheter, till sjuksköterskornas internationella etiska kod och värdegrunden för omvårdnad. Den etiska diskussionen måste levandegöras, med syfte att utveckla den etiska kompetensen hos alla sjuksköterskor. Sjuksköterskor behöver vara aktiva, debattera och påverka politiken för att uppmärksamma sårbara och utsatta grupper i behov av stöd. Alla sjuksköterskor har ett etiskt ansvar att säga ifrån när patienters värdighet och integritet hotas eller kränks.

De etiska frågeställningarna spänner över vida fält, allt från hur man bevarar integritet, visar respekt, och förutsättningar för partnerskap i den dagliga omvårdnaden, till frågor om organdonation, lagring av genetisk information och prioriteringar av omvårdnadsåtgärder.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.