Omvårdnadens fackspråk

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år arbetat för att det nationella fackspråket inom vård och omsorg också ska innehålla omvårdnadsterminologi. Som ett led i detta har föreningen deltagit i ett terminologiprojekt på Socialstyrelsen för att ta fram en modell för att strukturera fritext så att den kan göras tillgänglig som ett kunskapsstöd digitalt.

Projekt utgick från det Nationella vårdprogrammet för bröstcancer. Projektets syfte var att visa hur delar i det nationella fackspråket och klassifikationen ICNP (International Classification of Nursing Practice) kan användas för strukturering av fritext och kodning av informationen. ICNP är en internationell terminologi för omvårdnad som utges av sjuksköterskornas världsorganisation International Council of Nurses (ICN).

Svensk sjuksköterskeförening bidrog, i samverkan med Sektionen för omvårdnadsinformatik och Sjuksköterskor i cancervård, med att strukturera omvårdnadskapitlet i vårdprogrammet för bröstcancer utifrån Nationell informationsstruktur och den mall som tagits fram i projektet. Experterna från Sektionen för omvårdnadsinformatik utförde terminologiarbetet.

I Socialstyrelsens rapport Strukturera fritext står det i sista stycket under rubriken Omvårdnadsperspektivet:
"Svensk sjuksköterskeförening i form av Sektionen för omvårdnadsinformatik och Sjuksköterskor i cancervård var med i arbetet kring strukturering av vårdprogrammet utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Från Svensk sjuksköterskeförenings sida ville de också undersöka hur väl den internationella klassifikationen International Classification for Nursing Practice (ICNP) fungerade. Det visade sig att ICNP:s åtgärdskoder och omvårdnadsdiagnoskoder visade mycket god samstämmighet med vårdprogrammets omvårdnadsinnehåll. Svensk sjuksköterskeförening bidrog också med exempel från omvårdnadsområdet i excelfilen."

Relaterad information

Läs mer på www.icnp.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Eilegård Wallin
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
alexandra.eilegard.wallin@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.