Uttalanden

Investera i sjuksköterskor för en hållbar hälso- och sjukvård och god omvårdnad nu och framåt

I hela världen hanterar sjuksköterskor globala hälsoutmaningar, ofta med den egna personen som insats. Sjuksköterskeprofessionen har en nyckelroll i det multiprofessionella teamets hälsofrämjande och förebyggande arbete. Trots detta har världens hälso- och sjukvårdssystem misslyckats med att investera i denna värdefulla resurs, sjuksköterskor. Politiker världen över har tagit sjuksköterskor kompetens för självklar och sett sjuksköterskeprofessionen som en outtömlig resurs.

Om WHO ska uppnå en global hälsa för alla, är det dags för beslutsfattare, på nationell och lokal nivå, att visa på en vilja och riktning. Sjuksköterskor är nyckeln till vår hälsa. Deras hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande åtgärder är avgörande för ett hälsosammare samhälle. Det är dags för Sveriges politiker att skapa en hälso- och sjukvårdsorganisation där god arbetsmiljö och hållbar utveckling för sjuksköterskeprofessionen ingår.

Utifrån International Council of Nurses, ICN, förlaga har Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet sammanställt några politiska åtgärder som regering och arbetsgivare i Sverige behöver vidta för att uppnå en personcentrerad, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv vård för patienten. En vård där sjuksköterskor går från osynliga till ovärderliga.

Sju punkter till förändring:

1. Satsa på sjuksköterskor och se satsningen som en investering, inte en kostnad.

2. Upprätta en nationell strategisk plan för att behålla, utveckla och rekrytera sjuksköterskor.

3. Arbeta för att Sverige blir självförsörjande av sjuksköterskor.

4. Investera i nationell utbildning till avancerade specialistsjuksköterska med statligt reglerat fortbildningsprogram och skyddad yrkestitel.

5. Bjud in Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet att delta, som aktiva professionella partners, i utredningar som berör hälso- och socialvårdspolitik, tjänsteleverans och ledarskap.

6. Respektera mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, social rättvisa och
skydda svaga och utsatta grupper. Utgå ifrån sjuksköterskans yrkesetiska kod där vård ges efter behov och inte utifrån personens juridiska ställning.

7. Stärk ledarskapet för omvårdnad och tillsätt sjuksköterskor på ledande befattningar, vid regeringen, myndigheter och i hela hälso- och sjukvårdsorganisationen.

 

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.