Ansökningsformulär doktorandstipendium

Här hittar du ansökningsformuläret för Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium

Obs! Ansökan skickas in som en samlad PDF. Döp filen till: Doktorand_DittNamn_ 2022

Ansökan skickas in som en samlad PDF-fil (max 2Gb). Döp filen till: "Doktorand_DittNamn_2022
Personuppgifter
Personuppgifter
Till ansökan bifogas följande bilagor:
Projektplan, max. 5 sidor exkl. referenser
Publikationsförteckning, inkl. bekräftelse på inskickat manus
Meritförteckning inkl. ev. halvtidsseminarium (max 2 A4-sidor)
Intyg och rekommendation från huvudhandledare som inkluderar kommentar om progression och självständighet
Om aktuellt: beskrivning av medverkan i nätverk och/eller klinisk samverkan (ange personlig roll och insats, max. en A4-sida)
OBS! Inga övriga bilagor ska bifogas!


Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiat, beslut kan ej överklagas.
Kriterier
• Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses
• Den sökande ska inom ramen för doktorandprojektet, ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift
• Ha genomfört ett godkänt halvtidsseminarium
• Ha etiskt godkännande för sina studier
• Forskningen ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad
• Forskningen ska ha relevans för utvecklingen inom vård och omsorg
• Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet
Meriterande är om den sökande:
• Är verksam i ett nationellt/internationellt forskarnätverk
• Har förmedlat forskningens resultat till och/eller samarbetar med för forskningen relevant vård- och omsorgsverksamhet*
*Exempel presenterat på FOU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagande av policydokument där den aktuella forskningen är relevant. Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågan.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.