Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening beviljades 750 000 kronor i statsbidrag för år 2022 för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

År 2022 har föreningen Svensk sjuksköterskeförening bjudit in styrelserna i de 50 sektioner och nätverk som samarbetar med Svensk sjuksköterskeförening till digitala workshops om motiverande samtal. I samarbete med processledare och motiverande samtalsutbildad (MI) person (och medlem i MINT). Inbjudan hörsammades totalt av 22 personer. Fokus under workshopen lades på praktiska övningar att motivera patienter till förbättrade levnadsvanor

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: