Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektmedel år 2020 Svensk sjuksköterskeförening har beviljats 1 100 000 kronor i statsbidrag för år 2020. Under året ska föreningen arbeta med två delprojekt:

1) Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på, jämlik vård och hälsa samt klimat Aktiviteter: Nationella konferenser - Sjuksköterskedagarna 2020, 25-26 november i Stockholm. Tema-sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad. Hälsotorg, interprofessionellt deltagande och flertal seminarier som behandlar jämlik vård och sjukdomsförebyggande metoder. - Verksamhetsförlagd utbildningskonferens (VFU), för grund- och specialistsjuksköterskeutbildningar, 30 septeber-1 oktober i Halmstad. Där planeras för Hälsomonter Broschyr -Ta fram en broschyr som utifrån de globala målen beskriver hur befolkningens hälsa påverkas av klimatförändringar samt hur sjuksköterskors arbete med goda levnadsvanor kan bidra till minskad klimatpåverkan. Broschyren syftar till att öka kunskapen om att hälsosamma levnadsvanor även gynnar klimatet.

2) Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor. I samarbete med riksföreningen för skolsköterskor Aktiviteter: Material -Utarbeta folder till vårdnadshavare som bland annat förklarar varför skolsköterskan väger och mäter elever, hur portionsstorlek, tallriksstorlek mm ökat över tid, att det som många tycker ser ut som en normalviktig person idag är en överviktig. Foldern ska också innehålla tips och råd kring goda levnadsvanor. - Utarbeta digitalt material för skolsköterskor att använda vid hälsoundervisning om

levnadsvanor i grupp, till exempel för att visa på positiva effekter av rörelse och bra matvanor. Arbetsblad och förslag till lektionsupplägg om skolsköterskan ger hälsoundervisning i grupp ska också finnas här.

- Utarbeta bildstödsmaterial anpassat till att motivera till bra kostvanor och fysisk aktivitet som kan användas vid hälsosamtal och till individuellt anpassad information.

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: 2020-06-22 09.30