Grattis till sjuksköterskeexamen- ni är nyckeln till god, jämlik och säker vård!

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Nu stundar examenstider och förväntan ligger i luften. Det är många som står på tröskeln till ett helt nytt yrkesliv inom professionen som sjuksköterska och jag skulle vilja rikta mig särskilt till er. Ni som alldeles snart examineras från sjuksköterskeutbildningen och olika specialistsjuksköterskeprogram kommer snart att ta er an något helt nytt.

Ni har säkerligen övervunnit svårigheter och utmaningar, fått stor kunskap och många färdigheter. Nu ska dessa omsättas i mötet med patienten. För att komma in i yrket och professionen måste även du som är nyexaminerad specialistsjuksköterska få vara ny oavsett vad din tidigare erfarenhet och bakgrund är. Du har skaffat dig en fördjupad kunskap i omvårdnad med inriktning mot ett specialområde och nu är det dags att omsätta kunskaperna till ett kliniskt handlande.

Omvårdnaden måste få ta tid. Sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans kompetens är oersättlig och det är vi som ska leda omvårdnaden i teamet, i partnerskap med patienten. Därför blir jag bekymrad när jag hör att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor sammanblandas med andra yrkesgrupper som ”omvårdnadspersonal” och att omvårdnad reduceras till ett ”görande”. Detta visar på att det saknas kunskap och respekt för våra olika kompetenser och om hur hög omvårdnadskompetens kan användas för patientens bästa, men ger också mig extra kraft till att fortsätta påverka, upplysa och debattera. Jag vet att förändringar till det bättre är möjliga och nödvändiga: för dig som sjuksköterska, för din profession och framför allt för patienterna. Tillsammans stärker vi sjuksköterskan och därmed omvårdnadens roll i svensk hälso- och sjukvård.

Svensk sjuksköterskeförening driver frågor om rätt förutsättningar för strukturerad introduktion, stöd från erfarna kollegor, möjlighet till professionsutveckling och reflektion och fortbildning. Vi är medvetna om att det också behövs fungerande arbetstider, hanterbar arbetsbelastning och möjlighet för återhämtning. Det behövs förbättringar inom alla dessa områden för ett hållbart yrkesliv som sjuksköterska.

Jag vill att du som nyexaminerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska blir väl emottagen på din arbetsplats, att du känner hopp inför framtiden och att du kan stärka ditt mod genom samhörigheten med andra sjuksköterskor.

Jag hoppas också att du firar din examen ordentligt. Det är fantastiskt att vara sjuksköterska.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar