Norden har fått sitt första Magnet-certifierade sjukhus

Äntligen har det hänt! American Nurses Credentialing Center (ANCC) har certifierat Helsingfors universitetssjukhus (HUS) Cancercentrum som Magnet®sjukhus.

Certifieringen är en internationellt uppmärksammad och erkänd kvalitetsmarkör för verksamheter som utgår från evidensbaserad vård med en organisation som gynnar patienter och
vårdpersonal. Det finns robust forskning och stor erfarenhet som visar att på ett Magnet®sjukhus är omvårdnaden av hög kvalitet och medarbetarna har förutsättningar för att utföra sitt arbete vilket medför ett högt engagemang. Dessutom finns ett närvarande ledarskap som ger mandat och stöd för utförande och utveckling av det patientnära vårdarbetet. Certifieringen görs först när sjukhuset kan påvisa ett mångårigt systematiskt kvalitetsarbete och är giltigt i fyra år åt gången.

I Sverige finns ännu inget Magnet®certifierat sjukhus eller annan vårdverksamhet. Däremot pågår implementering av Magnets ® organisationsmodell på fyra sjukhus: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Skånes universitetssjukhus, Ystad lasarett och Södertälje sjukhus. Processen och resultaten av detta utvärderas vetenskapligt genom en internationell studie, Magnet4Europe. Och dessutom så testar Sundsvall som första svenska kommun modellen i samarbete med Mittuniversitetet för att behålla och attrahera fler sjuksköterskor och öka vårdkvaliteten på särskilda boenden. Sammantaget är denna utveckling väldigt glädjande.

Vi vet att Magnet® skapar förutsättningar som tydligt gör stor skillnad för både patienter och sjuksköterskor. Vi vet också att förändringar måste genomföras för att kunna ge en god, säker och jämlik vård och att arbetstillfredsställelsen och professionsutvecklingen för sjuksköterskor måste förbättras. Därför har Svensk sjuksköterskeförening sedan ett drygt decennium etablerat kontakter, drivit påverkansarbete och spridit forskning och kunskap om modellen i Sverige. Detta har gjort skillnad, inte minst då vi ser en tydlig utveckling mot att sjuksköterskors ledarskap tas tillvara, att det skapas strukturer för utveckling av både professionen och omvårdnaden. Vi har en bit på väg innan vi nått målet med certifiering av en svensk vårdverksamhet, men det känns långt ifrån omöjligt.

Som nästa steg på vägen har Svensk sjuksköterskeförening bildat en nationell styrgrupp för Magnet i Sverige. Gruppen kommer att bestå av nationella experter som kommer att fortsätta utveckla och sprida modellens begrepp och lärdomar inom svensk kontext och stödja införandet i Sverige. Detta ligger helt rätt i tiden,

Vi gratulerar Helsingfors universitetssjukhus till certifieringen och hoppas att vi inom en snar framtid kan ta rygg på våra grannar i öst!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar