Åtgärder för fler VFU-platser av hög kvalitet

För två veckor sedan skrev jag om ett förslag för nationell VULF-avtal (Vårdutveckling utbildning, lärande och forskning) för sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor som föreslogs av en statlig utredning ”Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen”. Nedan kort om utredningens andra förslag som syftar till att skapa bättre kvalitet och nationell samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt öka antalet VFU platser i landet för sjuksköterskestudenter.

Utredningens uppdrag var att

  • genomföra samordnande insatser för fler VFU-platser och därmed fler utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen
  • stödja aktörerna med att utveckla modeller för och organisering av VFU så att det blir möjligt för fler vårdgivare och verksamheter att ta emot studenter,
  • följa lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens åtaganden och redovisa en uppskattning av hur antalet VFU-platser och utbildningsplatser i sjuksköterskeutbildningen kan utvecklas.

Utredningen har genomfört enkätundersökning till samtliga 25 lärosäten med sjuksköterskeutbildning. Den framtidsprognos som lärosätena redovisar inkluderar eventuella utbyggnader av utbildningen till följd av regeringsuppdraget, mål för antal examina 2021—2024 samt ökning av antalet VFU-veckor som krävs för att uppfylla det nya kravet i högskoleförordningen. I snitt ökar antalet VFU-veckor med 32 %. Flera VFU veckor behövs skapas i kommunal hälso- och sjukvård och omsorg samt hos privata vårdgivare, som resultat av förskjutning av regionbaserad vård till andra vårdformer.

Idag finns det flera hinder för att skapa flera VFU platser, dels finns det olika avtal mellan lärosäten och vårdverksamhet i region och kommun, dels är det brist på samordning mellan dessa huvudmän. Det råder brist på sjuksköterskor som handledare med rätt kompetens. Det är även svårt att få möjlighet att gå handledarutbildning. Det råder också brist på lärare disputerade sjuksköterskor med förenade anställningar.

Klinisk utbildning som begrepp (clinical training) behöver godkännas som del av VFU.
Klinisk utbildning som begrepp finns i Yrkesekvalifikationsdirektivet (YKD). Däremot finns det skrivningar som idag inte möjliggör simulering eller klinisk utbildning utan patient och sjuksköterska. I praktiken innebär detta att simulering inte godkänns av EU som del av VFU. Utredningen arbetar för en förändring i YKD i syfte att simulering ska godkännas som klinisk utbildning inom sjuksköterskeutbildningen. Detta en fråga som Svensk sjuksköterskeförening har drivit i många år och blad annat uppvaktat EU- kommissionen och skrivit inlaga till utbildningsdepartementet. Nu hoppas vi med gemensamma nationella krafter få till en förändring.

Ett av utredningens förslag är att skapa nationellt IT- planeringsstöd för nationell bild över tillgängliga VFU platser inom samtliga vårdnivåer. Ett sådant system skulle kunna vara kostnadseffektivt och öppna upp för samverkan mellan lärosäten och vårdgivare. Ett införande skulle kräva att flera lärosäten och vårdgivare enas om funktionalitet och det tar mycket tid och resurser att införa nya system. Svensk sjuksköterskeförening tycker att det är ett bra förslag med statlig myndighet som har ansvarar för ett nationellt IT- planeringsstöd och som i sin tur bidrar till utveckling och förvaltning.

En viktig fråga är samverkan och privata vårdgivares deltagande i VFU. År 2020 utförds 19% av all vård av privata vårdgivare. Svensk sjuksköterskeföreningen anser att det är viktigt med regionala avtal, och att privata vårdgivare och kommuner skall innefattas av VFU i avtalet. Kommuner och privata vårdgivare bör precis som regioner erhålla likvärdig ekonomisk ersättning för VFU. Det behövs en ny organisationsstruktur som till exempel vilar på regionala Vårdkompetensråden och inkluderar primärvård, kommunalvård och privata vårdgivare som kan fungera som nod för VFU fördelning. Studierektorer för omvårdnad bör inrättas för att stärka tjänstestrukturen för lärande. För att säkerställa omställning till Nära Vård måste kommunal hälso- och sjukvård tillhanda hålla en högskolemässig VFU och säkerställa adekvat handledarkompetens. Fortbildning för handledande sjuksköterskor ska finnas i avtalet.

För fortsatt hög vetenskaplig sjuksköterskeutbildning är det viktigt att tydliggöra att VFU och klinisk forskning hänger ihop, vilket nu kan stärkas med ett VULF- avtal. Svensk sjukskötersförenignen har också lyft behovet av ett nationellt professionsprogram för sjuksköterskor, likt den modellen som idag finns för lärarna inom skolvärden.

Betänkandet har lämnats av utredande Hans Wiklund till utbildningsdepartementet, till utbildningsminister Mats Persson den 1 feb 2024 och finns att hämta på Regeringskansliet webbplats eller här (Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning). I veckan släppte Regeringskansliet remissen Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning - Regeringen.se Länk till annan webbplats..

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar