Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den 10 december är- Internationella dagen för mänskliga rättigheter, som instiftades 1950 av Förenta nationerna. Mänskliga rättigheter gäller varje dag men det känns viktigt att ha en särskild dag, att påminnas om dem lite extra.

Omvårdnad handlar i grunden om mötet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans etiska kod handlar således om att omvårdnad ska utföras med respekt för mänskliga rättigheter och med hänsyn till människors värderingar, vanor och tro.

De mänskliga rättigheterna är universella – de gäller för alla människor över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation och slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa slås fast i artikel 12 i konventionen om ekonomiska, social och kulturella rättigheter. Konventionsstaterna erkänner rätten för envar att i fysisk och psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Varje människa har rätt till att ha kontroll över sin egen hälsa och kropp, vilket inkluderar sexuella och reproduktiva friheter.

Alla människor har samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, nationalitet eller socialt ursprung, egendom, språk eller religion.

I den rådande världssituationen med krig och konflikter behöver vi sjuksköterskor ännu starkare värna om mänskliga rättigheter, däribland allas rätt till vård och säkerställa en jämlik vård och bemötande.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar