Internationell sjuksköterskekongress: lärdomar och inspiration från hela världen

I somras arrangerade International Council of Nurses (ICN) den återkommande världskongressen för sjuksköterskor, denna gång i Kanada.
Årets tema var Sjuksköterskor tillsammans: En kraft för global hälsa.

ICN har 130 medlemsländer som representerar 128 miljoner sjuksköterskor och samarbetar med bland annat WHO, FN, Världsbanken och Internationella Röda Korset.

Kongressen samlade drygt 6 300 deltagare från 125 länder och känslan av kollegialitet, kraft och samhörighet trots våra olika förutsättningar var påtaglig. Jag representerade Svensk sjuksköterskeförening på kongressen tillsammans med en handfull styrelseledamöter och sakkunniga.

Det jag tog med mig är den yrkesstolthet som sjuksköterskor känner världen över. Det finns ett starkt engagemang bland sjuksköterskor för att förbättra vård och hälsa för befolkningen. Jag fick höra om sjuksköterskeledda innovationer och forskningsarbeten där sjuksköterskor ansvarar för utbildning, patientmottagningar och program för karriärutveckling. Sjuksköterskor har kunskapen att förändra och är en ovärderlig resurs men det behövs nationella insatser för en hållbar professionsutveckling.

Kongressen inleddes med ICN:s högsta beslutande organ CNR, ungefär som vår föreningsstämma. Under CNR diskuterar medlemsorganisationerna aktuella frågor och röstar om ICN:s kommande verksamhetsplan, uttalanden och policys.

Sverige representeras i CNR av både Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet i en samarbetsallians, JSNO. De nordiska länderna har en stark röst och påverkan i ICN. Några av de frågor vi framgångsrikt förde fram var en nödresolution: att stoppa rika länder från en oetisk import av sjuksköterskor från utsatta länder. Alla länder måste visa solidaritet och förbättra situationen för migranter så att de har tillgång mat, boende och hälsovårdsinsatser. CNR antog denna resolution enhälligt. [MI1] 

Flera föredrag under kongressen handlade om nyttan av avancerade specialistsjuksköterskor (APN). Eftersom Svensk sjuksköterskeförening driver implementering av denna viktiga funktion i Sverige besökte vi McGill University i Montreal där vi mötte kliniskt verksamma APN, forskare och lärare som ansvarar för utbildningen för APN. För att bli antagen till utbildningen i Kanada krävs legitimation som sjuksköterska samt två års erfarenhet som sjuksköterska. Utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska är på mastersnivå men är inte likvärdig över Kanada, något som den kanadensiska sjuksköterskeföreningen arbetar för. Enligt deras erfarenhet är inte två års yrkeserfarenhet tillräckligt utan det behövs minst fem år innan personen är redo för uppdraget som APN. Medskicket till oss var att vi ska fortsätta arbeta för en nationell utbildning och skyddad yrkestitel för APN i Sverige samt fokusera på gapet mellan primärvård, hemsjukvård och äldrevård och samarbetet med specialistvården.

Viktiga kontakter under dagarna togs med bland annat ICN:s ordförande Pamela Cipriano och verkställande direktör Howard Catton samt med the Canadian Nurses Association, professionsorganisationen för sjuksköterskor i Kanada. Under dessa möten utbytte vi erfarenheter, lyfte behov av framtida omvårdnadsutveckling, omvårdnadsforskning och hållbar professionsutveckling, samt utvecklingen av avancerad specialistsjuksköterska.

Nästa världskongress äger rum i Helsingfors 9–13 juni 2025. Notera detta redan nu så vi blir många sjuksköterskor från Sverige som deltar i nästa stora sammankomst för världens sjuksköterskor!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar