Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Hälsofrämjande arbete behöver resurser

Nyligen var långfredag 7 april men också WHOs Världshälsodag. Förr var långfredagen en dag då det skulle göras så lite som möjligt, alla butiker och nöjen var stängda. Tråkigt för ett barn men kanske skönt för en vuxen att bara få en dag till reflektion.

Jag vill passa på att reflektera över hälsan i Sverige. I ett längre perspektiv så har vi blivit så mycket friskare och medellivslängden längre. Effektiv sjukvård gör att dödligheten i sjukdomar som går att behandla sjunker i Sverige. Samtidigt drabbas allt fler av både cancer och fetma samtidigt. Det förebyggande arbetet behöver prioriteras ännu hårdare, skriver Socialstyrelsen i en ny rapport. Ja det tycker vi på Svensk sjuksköterskeförening också.

I hälso- och sjukvården finns omotiverade skillnader mellan till exempel socioekonomiska grupper, geografiska områden och kön trots att det i riktlinjer och dokument som styr hälso- och sjukvården anges att vården ska vara jämlik. Omställning till Nära vård ska motverka detta, men hur går det med det?

Jag har just läst Vård och omsorgsanalys delrapport 2023:2 Ordnat för omställning? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård. En intressant, men inte så upplyftande läsning. Rapporten belyser särskilt de yrkesverksammas och verksamheternas perspektiv. Generellt är alla positiva till intensionerna i God och Nära vård men resurserna för ett genomförande finns inte på plats. Det var en synpunkt som Svensk sjuksköterskeförening upprepade gånger framförde till utredningen God och Nära vård, att utredningen inte beskrev vilka resurser som kunde behövas för omställningen.

Vårdcentralerna har svårt att prioritera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med de resurser de nu har är en av slutsatserna från delrapporten. Det finns i dagsläget ett stort glapp mellan resurser, viljan och behovet av att arbeta mer förebyggande. Främjandet av hälsan på sikt prioriteras ned eller bort när behovet av att bota tar alla våra resurser. Om vi på riktigt ska påverka hälsan hos befolkningen så måste vi prioritera upp förebyggande åtgärder, så som hembesök till 70 åringar, levnadsvanemottagningar och riktade hälsosamtal. Möjligheten att få arbeta hälsofrämjande och förebyggande är något som sjuksköterskor är motiverade till och har kunskapen och viljan att ta ansvar för.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar