Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

”Lägstanivån är för låg”

Den slutsatsen drar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) i sin nyligen genomförda nationella tillsyn av 27 akutsjukhus. I rapporten riktas kraftig kritik mot samtliga granskade sjukhus gällande allvarliga brister i patientsäkerheten.

Det handlar om brist på disponibla vårdplatser, utebliven medicinsk vård och omvårdnad. Men det handlar också om att triagering och övervakning inte sker utifrån patientens behov utan utifrån tillgång till utrustning och personal med rätt kompetens. Läkemedel ges inte alls eller inte i tid med allvarliga konsekvenser som följd. Det finns inte resurser att tillgodose patienternas mest basala behov, som vätske- och näringstillförsel och få hjälp att gå på toaletten. Detta är ytterst allvarligt, och en avgörande orsak till denna situation uppger IVO är bristen på kvalificerad vårdpersonal, särskilt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Bristen medför både att det inte går att ha tillräckligt med vårdplatser på sjukhusen och att den tänkta omställningen till nära vård går alldeles för långsamt. Det är centralt och angeläget att säkerställa patientsäkerheten och att regionerna genomför åtgärder som gör att patienter kan känna sig trygga, få vård och behandling och god omvårdnad.

Vi sjuksköterskor känner igen beskrivningen ovan, den är kännbar. Mitt i detta finns sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som i teamsamverkan gör allt och lite till för att ge patienter säker och god personcentrerad vård. Den svåra situationen medför etisk stress, uppgivenhet och att sjuksköterskor väljer att byta arbetsgivare, vilket ytterligare förvärrar läget.

IVO slår fast att det allvarliga läge som råder inom svensk akutsjukvård inte får bli accepteras som ett nytt normalläge och att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att vända den negativa trenden. Svensk sjuksköterskeförening är helt enig med IVO och vi arbetar för att stävja detta genom att sprida kunskap, delge goda erfarenheter och samverka för att hitta lösningar. Det finns mitt i allt det svåra exempel på verksamheter där det ges god och säker vård och omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening är mycket oroade över den situation som råder. Vi har länge uppvaktat myndigheter och politiker samt delgett WHO:s Europa rekommendationer för att få till långsiktiga åtgärder för rådande situation, Handbok för politiker. Det behövs en strategisk och långsiktig plan med sammansatta åtgärder för patientsäkerhet, ledning och styrning av vården, sjuksköterskors arbetssituation och resurser för utbildning, för en högskolemässig VFU och ökat lärartillgång. Det är på tiden att bristen på vårdpersonal och vårdplatser oroar regeringen och att en nationell plan för kompetensförsörjning inom vården tas fram. Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson handlar det just om brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Nationella vårdkompetensrådets kartläggning och behovsanalys av insatser ska vara slutförd under våren 2024, men det känns alltför långt borta. Jag hoppas att det under utredningens gång kommer att genomföras långsiktiga insatser och tillföras resurser.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för att bidra till hållbara lösningar för att säkerställa kompetensförsörjningen och behålla sjuksköterskor. För att kunna arbeta med kraft finns nationellt nätverk för att utveckla sjukvårdsorganisationer, regionchefsnätverk och omvårdnadsledare, samt föreningens sektioner och nätverk med specialistkunskap.

Svensk sjuksköterskeförening har en välfungerande nationell arena och ett bra samarbete med vårdens verksamheter och professioner inom region och kommun hälso- och sjukvård samt högskolor och universitet. Svensk sjuksköterskeförening kommer att arbeta för bättre och säkrare vård genom påverkansarbete, god dialog, kunskap som bygger på vetenskapliga underlag och med olika experter; specialistföreningar, genom etiska råd och vetenskapliga rådet.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar