Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Vi behöver säkra data om brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

Den globala bristen på sjuksköterskor har länge varit ett stort problem i världen, men också i Sverige. Världshälsoorganisationen (WHO) och Internationell Council of Nurses (ICN) har i olika rapporter redovisat omfattande brist på sjuksköterskor före covid-19-pandemin. ICN beskriver vidare att sviterna efter covid i kombination med en åldrande sjuksköterskekår indikerar ett behov på över 13 miljoner sjuksköterskor för att uppnå WHO:s mål om jämlik hälsa till befolkningen år 2030.

Omfattningen av bristen är ännu okänd i Sverige. I feb 2022 rapporterade alla 21 regioner brist på specialistsjuksköterskor och 17 av 21 brist på legitimerade sjuksköterskor, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.. Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige ändå relativt god tillgång på sjuksköterskor, 10,9 sjuksköterskor per 1000 invånare, bland OECD-länderna. Trots detta är inte tillgången på sjuksköterskor i Sverige tillräcklig utan det föreligger en allvarlig brist.

Brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor utgör ett hot för en jämlik hälsa och försämrar möjligheten att bedriva evidensbaserad och personcentrerad vård. Sverige behöver nationella data för att kunna utforma hållbara strategier som möter befolkningens behov av hälsoinsatser. Svensk sjuksköterskeförening har lyft frågan till Socialstyrelsen, Nationell Vårdkompetensrådet och Socialdepartement angående behovet av en nationell kartläggning för att visa på tillgången av legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i Sverige. Utöver det har föreningen under året, likt WHO, påtalat till regeringen vikten av att investera i sjuksköterskor möjlighet att ge god omvårdnad, genom debatt och spridning av skriften ”Handbok för Politiker”.

Hälso- och sjukvårdssystemet behöver utvecklas. Satsningar på olika e-hälsotjänster och förebyggande arbetssätt samt utveckling mot egenmonitorering är viktigt och förutsätter sjuksköterskor omvårdnadskompetens.

Framtidens omvårdnad behöver möta behoven hos en åldrande befolkning men också en ökad frekvens av långvariga sjukdomar i alla åldrar. En snabb teknologisk utveckling innebär ökade krav på kontinuerlig identifiering av nya arbetssätt och vilka resurser som krävs för att utveckla hälso- och sjukvården. Genom att göra det behöver även ledarskapet utvecklas, något som vi tillsammans måste fortsätta att arbeta för.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar