Personer utan svenskt personnummer ska känna sig trygga när de söker hälso- och sjukvård i Sverige!

De svenska regeringspartierna skrev nyligen en överenskommelse, det så kallade Tidö avtalet, med syfte att genomföra reformer för att lösa samhällsproblem i Sverige. När det gäller hälso- och sjukvård är flera av punkterna i avtalet oroande, då de direkt eller indirekt kan få negativa konsekvenser på patienter och sjukvårdspersonal. Vad förslaget betyder i praktiken är inte klart ännu men de föreslagna förändringarna riskerar att begränsa människors möjlighet till vård.

Förslag om att begränsa rätten till tolk i vårdsammanhang och att personer skall bekosta det själva är hårresande. En vårdrelation som bygger på respekt och tillit behöver god kommunikation och förståelse. Sjuksköterskan skall framför allt säkerställa att patient och närstående får begriplig, korrekt och tillräcklig information och att personalen har fått tillräcklig information om hälsotillståndet från patienten för att göra en korrekt bedömning och därefter fatta beslut till vård och behandling, i samråd med patienten.

Anmäla en person utan uppehållstillstånd till annan myndighet ingår inte i legitimerade sjuksköterskors arbetsuppgifter och strider helt mot sjuksköterskans etiska kod och professionella värderingar om alla människors lika värde samt mänskliga rättigheter. Sjuksköterskor förespråkar likabehandling och social rättvisa i fråga om fördelning av vårdens resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra sociala och ekonomiska stödfunktioner. Sjuksköterskan tillämpar professionellt och etiskt omdöme vid användning av information för att skydda mänskliga rättigheter, sekretess och integritet enligt patientens önskemål och gruppens trygghet.

Den som är i behov av vård har rätt till att få den och denna princip bör även råda i svensk sjukvård och samhälle i framtiden.

Det är viktigt att vi sjuksköterskor arbetar i enlighet med vår professionsetik och värnar om ett jämlikt samhälle.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar