Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Magnetmodellen: betydelsefull för sjuksköterskor och en hållbar organisation

11 000 stolta och professionella sjuksköterskor samlades förra veckan i Philadelphia för att delta i den årliga Magnet/ Pathway to Excellence konferensen anordnad av den amerikanska sjuksköterskeföreningen ANA och ANCC. Under dagarna presenterades bland annat nya innovationer för att öka tillgängligheten för patienter, forskningsresultat för relationen mellan hög kompetens och förbättrade vårdresultat som färre trycksår och fallskador, arbetssätt som ökar kliniska sjuksköterskors inflytande och betydelsen av att ta hand om varandra som kollegor; ”the power of nursing”.

Från Sverige deltog bland annat representanter från Svensk sjuksköterskeförening och från de svenska sjukhusen som deltar i Magnet4Europe studien.

I samband med kongressen hade vi även förmånen att besöka ett Magnetcertifierat universitetssjukhus där vi träffade flera sjuksköterskor som stannat kvar på samma enhet i över 20 år och som var engagerade för vården och patienterna. Detta engagemang bottnade till stor del i deras möjlighet till inflytande och mandat. De berättade också om att införandet av tjänster för avancerade specialistsjuksköterskor har haft stor påverkan för hela teamet och förbättrat patientens möjlighet till rätt vård, säkrare vårdförlopp och underlättat i vårdens övergångar. Dessa resultat förväntar vi också i Sverige genom att införa avancerad specialistsjuksköterska som ett nytt yrke.

Forskningen visar tydligt att den största vinsten med att införa Magnetmodellen (som också bekräftas av sjuksköterskor på de certifierade sjukhusen i USA och Europa) är att kunna behålla kompetenta sjuksköterskor och attrahera nya. Förbättrad vårdkvalitet genereras av att sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens kvarstannar och driver kvalitetsutveckling.

Det som gjort störst intryck från kongressen är den stolthet som sjuksköterskor har för sin profession samt det starka ledarskapet av omvårdnad som genomsyrar organisationen. En stolthet som kommer från att kliniskt verksamma sjuksköterskor värderas högt, har inflytande, används som experter i sjukhusens olika kommittéer och genomför förbättringar. Tack vare ett närvarande ledarskap för omvårdnad på alla nivåer får sjuksköterskor ta ansvar för helheten.

I nuläget finns inget Magnet certifierat sjukhus i Sverige, men modellen har skapat stort intresse och adresserar flera viktiga förbättringar som är nödvändiga för att vända utvecklingen inom den svenska hälso-och sjukvården. Magnetmodellen är en forskningsbaserad kvalitetsmodell som understödjer professionell utveckling för omvårdnad och möjlighet att uppnå goda omvårdnadsresultat genom teamarbete, evidensbaserad vård, vårdutveckling och partnerskap med patienten.

Magnetmodellen kan införas i Sverige redan idag tack vare flera att Sverige är framgångsrik i flera områden, exempelvis hög utbildningsnivå för sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor samt såväl möjlighet som behörighet till forskarutbildning för sjuksköterskor. Det är mycket glädjande att den nya ledningen för Region Stockholm lyfter i sin politiska plattform att Magnetmodellen ska tillämpas för att kunna rekrytera och behålla fler sjuksköterskor i yrket.

Svensk sjuksköterskeförening bidrar gärna med att vara dialogpartner för regioner i införandet av modellen. Genom vårt långvariga arbete med modellen, forskning samt vårt nationella nätverk som omfattar sjukhusen som ingår i studien Magnet4Europe har vi den samlade kunskapen.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar