Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Vi har ett fantastiskt yrke – lyssna på oss sjuksköterskor

Förra veckan anordnade Svensk sjuksköterskeförening två fantastiska dagar för sjuksköterskans professionsutveckling, Sjuksköterskedagarna. Dagarna samlade närmare 800 sjuksköterskor under temat sjuksköterskans kompetens - en nyckel till hälsa. Det finns ett stort behov av att träffas och diskutera utmaningar och möjligheter, inte minst digitalisering i omvårdnad. Vi kände alla kraften som professionen och gemenskapen ger för att orka fortsätta att arbeta som sjuksköterskor och att känna stolthet. Det finns en stark enighet om att det behövs skyndsamma åtgärder i verksamheter för ett hållbart arbetsliv, förbättrad karriärutveckling och mandat att leda omvårdnad.

Ett hållbart arbetsliv är den allra viktigaste faktorn för att fler sjuksköterskor ska stanna kvar i yrket. Det innebär tillgång till ett gott ledarskap i omvårdnad, möjligheten att nyttja hela kompetensen, goda förutsättningar för fortbildning, professionsutveckling och delaktighet i sjukvårdens kvalitetsutveckling. Hela teamet behöver också tid för etiska reflektioner. Sjuksköterskor måste värderas efter sina insatser för omvårdnad, som ingen av oss klarar sig utan. Vi har ett fantastiskt yrke men behöver möjlighet att utöva det med hela vår kompetens och få mandat att leda vårdfrågor. Det är hög tid att lyssna på sjuksköterskorna om hur arbetat i vården skall organiseras och bli attraktivt. Nu när det sker stora förändringar i den politiska styrningen i såväl regering, regioner och kommuner duger det inte att låta dagens situation bestå. Vi förväntar oss att politikerna på samtliga nivåer ska vidta kraftfulla åtgärder.

Det är tydligt att vi måste fortsätta påverkansarbete även för att värna om vårt vetenskapliga ämne ”omvårdnad”. Förra veckan publiceras en preliminär forskningsöversikt från Vetenskapsrådet, ” Forskningsöversikt medicin och hälsa 2023” Vetenskapsrådet (vr.se) Länk till annan webbplats.. Översikten har som syfte att bidra med beslutsunderlag inför regeringens kommande forskningsproposition, men även Vetenskapsrådets framtida prioriteringar.

De ämnesområdena som föreslås i forskningsöversikten är medicin och hälsa, med fokus på precisionsmedicin., SciLife Lab och ny teknik. Översikten har ett ensidigt fokus på det medicinska perspektivet. Områdesförklaring saknas vad som menas med hälsa.

Redan idag gynnar en oproportionerligt stor andel av Vetenskapsrådet anslag den prekliniska och medicinska behandlingsforskningen trots att Vetenskapsrådets primära uppgift måste vara att svara upp mot samhällets utmaningar inom vård och omsorg och därmed även stöd till vårdvetenskaplig forskning. Omvårdnadsforskning utgör en central del av patientnära klinisk forskning och syftar till att göra vården bättre, säkrare och mer jämlik för såväl de personer som berörs som deras närstående. Den kunskap som omvårdnadsforskningen genererar är nödvändig för hälso- och sjukvårdens utveckling och en evidensbaserad vård. Den är också nödvändig för att människor ska kunna uppnå och bibehålla människors hälsa och välbefinnande, ibland trots sjukdom, vilket är en av de viktigaste samhällsutmaningarna som definierats globalt.

Det är positivt att rapporten lyfter behovet att öka forskningskompetens också i ledningsstrukturer och som en integrerad del av organisering av hälso- och sjukvård samt i utbildning. Vidare prioriteras tydliga karriärvägar inom sjukvården och den akademiska meriteringen utvecklas, någonting som Svensk sjuksköterskeförening också stödjer.

Svensk sjuksköterskeförening har redan i tidigare år påpekat för Vetenskapsrådet vikten av omvårdnadsforskning och åtgärder hur rådet kan stödja detta genom av att avsätta öronmärkta medel för omvårdnadsvetenskaplig/vårdvetenskaplig grundforskning och efterfrågar klinisk forskning och behandlingsforskning som också innehåller omvårdnad. Men vi är inte hörda.

Vi fortsätter att påverka för att fler ska inse vikten av finansiering av, och representation från, omvårdnadsforskning som professionsutveckling och för en god och säker vård till patienter.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar