Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa

I början av september samlades sjuksköterskeorganisationerna från de fem nordiska länderna Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island som tillsammans bildar Sjuksköterskors samarbete i Norden, (SSN), samt Färöarna som är egna medlemmar i SSN. Vid mötet diskuterades sjuksköterskors situation och förutsättningar för god och säker vård.

År 1920 samlades inte mindre än 1000 modiga sjuksköterskepionjärer från de nordiska länderna och grundade SSN. Sjuksköterskors samarbete i Norden har nu funnits 100 år och är i dag en stark organisation som fungerar som paraplyorganisation för totalt 340 000 sjuksköterskor i de fem nordiska länderna. SSN arbetar likt Svensk sjuksköterskeförening för bättre utbildning, ökat mandat och sjuksköterskors möjlighet att bedriva omvårdnadsforskning. Vid mötet konstaterades att frågorna i dag och för 100 år sedan är nästan detsamma, men att världen har förändrats.

Världen är mitt i en hälsokris, inte bara genom pandemin, utan människors hälsa och antalet levnadsår sjunker i flera länder. Brist på sjuksköterskor, brist på hög omvårdnadskompetens närmast patienten och brist på omvårdnadsrepresentation på flera ledningsnivåer är liknande i hela Norden. Patienterna har rätt till god vård, information och stöd. Samtliga insatser behöver utgå ifrån patientens och närståendes behov, men dessa är svårt att tillgodose på ett tillfredsställande sätt. Om vi ska uppnå en global hälsa måste sjuksköterskors hälsofrämjande arbete och ledarskap prioriteras. Sjuksköterskors insatser för att främja hälsa innebär att förebygga och motverka sjukdom, lidande och död. Hälsosamma levnadsvanor främjar livsstilsförändringar för ett hälsosamt liv. Globalt och i Sverige behöver regeringar investera i hälsa och samtidigt rusta samhället inför nya humanitära kriser.

Under den gångna veckan samlade Svensk sjuksköterskeförening alla ordförande i sektioner och nätverk till ett ordförande råd. Ordföranderådet är ett ytterst viktigt samarbetsorgan för föreningen, för att skapa en gemensam målbild och för att kunna prioritera åtgärder framåt. Några områden som ordföranderådet identifierades som viktiga är:

  • Behov av fördjupad utbildning, reglerad specialistutbildning behövs inom flera områden

  • Patientens rätt till personcentrerad-, jämlik och säker omvårdnad. Etiska frågor och frågor gällande prioriteringar ökar i vården.

  • Hållbar utveckling för sjuksköterkeprofession och möjlighet att arbeta utifrån kompetens, erfarenhet och utbildningsnivå

  • Yrkesmässig handledning och möjlighet till reflektion

  • Stärkt struktur för omvårdnadens organisering så att sjuksköterskeprofessionen får ökat inflytande

  • Hög omvårdnadskompetens på samtliga ledningsnivåer

  • Ökad möjlighet att bedriva omvårdnadsforskning i det patientnära vården

  • Hälsofrämjande omvårdnad, vikten av att kunna arbeta med förbyggande insatser

Den 3–4 oktober anordnar Svensk sjuksköterskeförening ”Sjuksköterskedagarna” i Stockholm. Sjuksköterskedagarna samlar över 700 deltagare, främst sjuksköterskor, till gemensam kongress under temat Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa. Temat känns högaktuellt och min förhoppning är att vi tillsammans kan skapa lösningar för att öka sjuksköterskans möjlighet för hälsofrämjande arbete, något som skulle komma oss alla till gagn.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar