Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Handbok för politikerna- starkt ledarskap för sjuksköterskor

Nu har det äntligen varit val. Mycket lite pekar på att insatserna för jämlik vård och hållbar situation för sjuksköterskor förändras på kort sikt. Vårdfrågorna har varit osynliga i valet och riksplanen är en besvikelse. Det är därför oerhört viktigt att fortsätta vårt påverkansarbete. En strategiskt viktig framtidsfråga för hälso- och sjukvården är ledarskap. Vi behöver fler sjuksköterskor på alla ledningsnivåer med självständigt chefsmandat för omvårdnad och budget för att strategiskt driva utveckling och öka omvårdnadskompetens.

För att uppnå goda resultat för omvårdnadskvalitet på nationell nivå behövs ett tydligt och professionellt ledarskap inom omvårdnad. Sjukhus, primärvård och primär- och kommunal vårds högsta ledning behöver en Chief Nurse Officer, CNO som deltar i beslut som påverkar organisationens mål, visioner och prioriteringar.

I ”Handbok för politiker” har Svensk sjuksköterskeförening översatt WHO:s globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025. Ett av de strategiska områdena är ledarskap för omvårdnad. Vi behöver se till att kontinuerligt kunna utveckla nästa generations ledare för omvårdnad och att sjuksköterskor få ökad inflytande. Antalet sjuksköterskor behöver öka på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården och andelen befattningar behöver öka. Framtidens ledare av omvårdnad behöver också förstå olika former av styrning och ledningsmodeller samt det politiska inflytandet.

Nedan några områden som Svensk sjuksköterskeförening lyfter i Handboken för politiker:

  • Placera Sveriges Chief Nurse Officer, CNO, vid Socialdepartementet. Uppdraget ska vara autonomt och omfatta omvårdnad på både internationell och nationell nivå.

  • Inför en ny ledningsstruktur med CNO befattningar i högsta ledning för primärvård/nära vård, primär och kommunal vård och sjukhusvård.

  • Tilldela Svensk sjuksköterskeförening statligt bidrag för att utarbeta och driva ett nationellt ledarskapsprogram för chefer att leda omvårdnad i svensk kontext utifrån International Council of Nurses (ICN) ledarskapsprogram. Nationell ledarskapsutbildning i omvårdnad behövs för att forma, stödja och driva hälso- och sjukvårdspolitik.

  • Inrätta förenade anställningar för hälso- och sjukvårdens utveckling och sjuksköterskeutbildningarnas överlevnad. Idag saknas strukturer för att tillvarata disputerade sjuksköterskors kunskap och kompetens.


Vi skall fortsätta sprida publikationen ”Handbok för politiker”, WHO:s globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar