Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Handbok för politikerna- åtgärder för hållbart yrkesliv för sjuksköterskor

Det är fyra veckor kvar till val, ett val där majoritet av väljarna tycker sjukvården är den viktigaste valfrågan. Partiernas åtgärder för bättre hälso- och sjukvård är dessvärre spretiga och långsiktiga strategier saknas. Partierna är överens om att antalet vårdplatser bör bli flera. Platsmiljarder, ekonomiska ersättningar, flera utbildningsplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning, möjlighet till specialistutbildning på betalt arbetstid är några av förslagen, men åtgärder för hållbar kompetensförsörjning och professionsutveckling saknas.

Under sommaren har det nästan dagligen rapporteras i media om lång väntan på akuten för bedömning och behandling på grund av brist på vårdplatser. Vård och omsorg inom äldrevården har lidit av både personal- och kompetensbrist och sjuksköterskor har larmat om ohållbar arbetssituation och bristande patientsäkerhet. Personer i behov av vård betalar ett högt pris. Det krävs politisk vakenhet och enighet, för att ta fram åtgärder och en långsiktig lösning för att förhindra en djupare sjukvårdskris. En långsiktig nationell plan för ett hållbart yrkesliv för sjuksköterskor behöver komma på plats så att sjuksköterskor kan och vill stanna yrket. Sjuksköterskors kompetens är förutsättning för att öppna flera vårdplatser, hur man än räknar. Sjuksköterskans kompetens möjliggör att flera personer få högkvalitativ vård, stöd för en bättre hälsa och att vårdskador kan undvikas. Sjuksköterskans kompetens kan inte ersättas. Sjuksköterskebristens omfattning och situationens komplexitet kan leda till uppgiftsväxlingar som inte är patientsäkra. Det är viktigt att sjuksköterskor och andra professioner i teamet är med och bidrar med sin kunskap när nya lösningar tas fram.

Svensk sjuksköterskeförening har i ”Handbok för politiker” översatt WHO:s globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025. I linje med WHO har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram de politiska åtgärder som behöver vidtas i Sverige för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Handboken lyfter tre strategiskt viktiga områden där sjuksköterskors möjlighet att arbeta i en god, säker och stödjande arbetsmiljö är en. För en god och säker omvårdnad skall sjuksköterskor ges möjlighet att arbeta utifrån utbildningsnivå, kompetens och erfarenhet. Nedan beskrivs några åtgärder som lyfts i Handboken:

  • Vi skall fortsätta arbetet med att utveckla och implementera evidensbaserade riktlinjer för omvårdnad. För det behövs bland annat att digitala hälso- och journalsystem systematiskt ska kunna lagra och samla omvårdnadsdata och dokumentera effekten av omvårdnadsinsatsen.
  • Bristen på omvårdnadsdata leder till att patienter, medborgare och beslutsfattare har små möjligheter att jämföra och värdera omvårdnadens kvalitet. För att kunna fastställa en god och jämlik vård måste alla nationella kvalitetsregister innehålla omvårdnadsvariabeler. För att erhålla statliga medel för nationella kvalitetsregister ska alla nationella kvalitetsregister innehålla omvårdnadsvariabler.
  • Genom ett gemensamt fackspråk, ICNP, kan omvårdnadsproblem, behov, omvårdnadsåtgärder och resultat beskrivas och kommunikationen i vårdens övergångar säkras.

    Alla digitala hälso- och journalsystem skall innehålla International classification of Nursing Practice (ICNP), för bättre vårdplanering, diagnostik och säkrare övergångar i vården.
  • Avancerade funktioner för sjuksköterskor bidrar till en personcentrerad vård med förbättrade hälsoresultat och effektivitet. Det behövs en nationell utbildning till avancerad specialistsjuksköterska med statligt nationellt reglerat fortbildningsprogram och skyddad yrkestitel. För att få till en pilot för avancerad specialistsjuksköterska förslagsvis inom äldre- och primärvård behövs ekonomiska resurser från staten.
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) saknar i stort sett kompetens inom kunskapsfältet omvårdnad, trots att omvårdnadsåtgärder består av majoritet av åtgärder i vården. Sveriges Kommuner och Regioner behöver se till att alla arbetsgrupper för kunskapsstyrning (NPO, NAG, NSG) ska innefatta sjuksköterskor med expertkunskap i omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening har spridit Handboken till politikerna under årets Almedalsvecka. Intresset för frågor om hur hälso- och sjukvård kan organiseras för att behålla och attrahera sjuksköterskor har varit stort. Vi fortsätter sprida publikationer och budskap genom att göra riktade utskick av Handboken.
Handboken finns att ladda ned på föreningens hemsida.

Läs mer om Svensk sjuksköterskeförening, Handbok för politiker, WHO:s globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar