Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Våld mot vårdpersonal/sjuksköterskor kan aldrig accepteras

Pågående dödligt våld (PDV) har på senare tid aktualiserats efter de attacker som skett runt om i Sverige och förändrat säkerhetsläge i världen. Ambulanspersonal, polis och andra yrkesutövare utsätts för hot och våldsamma situationer i sitt uppdrag. Hot och våldsamt beteende kan förekomma i flera typer av vårdverksamhet; akutsjukvård, somatisk vård, primärvård och hemsjukvård.

Akutmottagning är identifierad som en högriskmiljö. Hotfulla situationer kan orsakas av personliga faktorer, personalens agerande/beteende och organisatoriska faktorer. Kartläggning av omfattning försvåras av oklar definition, avsaknad av standardiserade metoder för registrering och rapportering.

Personalen på akutmottagningen får ofta ta emot både aggressivitet, hot och ibland fysiskt våld. Hot och våld kan drabba all vårdpersonal där sjuksköterskor representerar den mest utsatta arbetsgruppen inom hälso- och sjukvården. Händelser upplevs inte sällan som skrämmande och sjuksköterskor behöver få stöd från ledning för att hantera dessa situationer.

Hot och våld riktat till vårdpersonal bör uppmärksammas i högre grad av arbetsgivare och anställda för att skapa en bättre förståelse och kunskap. Ökad kunskap om risker samt varför hot och våldet uppstår ökar möjlighet att både förhindra händelser och skapa beredskap för situationer. På så sätt kan arbetsmiljön anpassas och göras till en säkrare plats för så väl patienter, som anhöriga och vårdpersonal.

I Sverige finns vägledning och handlingsplaner gällande hantering av PDV i publik miljö. Handlingsplaner och beredskap inom hälso- och sjukvården behövs utvecklas. Handlingsplan med beredskap och träning är fundamental för att skapa tryggare vårdmiljö och förhindra eventuella PDV-händelser.

Hot och våld mot vårdpersonal får aldrig bli en accepterad norm! Svensk sjuksköterskeföreningen tar avstånd från våldet som poliser, ambulanspersonal och andra yrkesutövare utsätts för i sitt uppdrag. Ingen ska behöva riskera sitt liv i samband med sin yrkesutövning.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar