Skickliga handledare utgör grunden för lyckad verksamhetsförlagd utbildning

Förra veckan (26–27/4) anordnade Svensk sjuksköterskeförening en VFU konferens i samverkan med Högskolan i Halmstad med temat ”patientsäkert VFU- på grund- och avancerad nivå”. VFU konferensen är unik och Svensk sjuksköterskeförening har i över 20 år tillsammans med olika lärosäten i landet anordnat denna mötesplats för handledare, studenter, lärare, chefer och alla som bidrar till och är intresserade av handledning.

Sjuksköterskeutbildningens övergripande mål är att utbilda autonoma sjuksköterskor som besitter handlingsberedskap och förmåga att självständigt initiera och strukturerat genomföra bedömningar av människors hälso-, ohälso- och sjukdomstillstånd. Specialistsjuksköterskeutbildningen leder till fördjupade kunskaper i omvårdnad för att kunna leda arbetet i komplexa omvårdnadssituationer. Detta i sin tur kräver en ökad grad av handlingsberedskap, självständighet, analysförmåga och riskmedvetenhet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en förutsättning för att kunna tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Ett viktigt mål för VFU är att vidareutveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt - en yrkesidentitet. Flera processer är viktiga för att lyckas utveckla yrkesidentiteten. Sjuksköterskor behöver få ökad förståelse för yrket och professionen (rollklarhet), skaffa färdigheter och kunskap (handlingskraft) och bli socialt accepterade i arbetsgrupper.

Skickliga yrkesverksamma handledare utgör viktiga förebilder för studenter under VFU. Handledaren behöver kunna handlednings- och bedömningsprocesser och de kvalitetskriterier som finns för studentens kliniska utbildning, men också visa ett kritiskt och ett etiskt förhållningssätt samt de förväntningar som finns på sjuksköterskeprofessionen. Handledarna har en betydande roll för våra blivande kollegor. Handledare är många gånger den person som ger inblick och mening i det nya yrket, den som ger återkoppling och som hjälper till att reflektera. En kollega som lyssnar och inger trygghet.

Det är viktigt att handledarna får möjlighet till fortbildning inom pedagogik och vetenskap för ökad kunskap, inspiration och lust till det viktiga uppdrag som handledarskap innebär. Avsatt tid för handledaruppdrag, stöd från ledning och möjlighet till nätverk är viktiga förutsättningar för ett hållbart handledarskap.

Förra veckan (26–27/4) anordnade Svensk sjuksköterskeförening en VFU konferens i samverkan med Högskolan i Halmstad med temat ”patientsäkert VFU- på grund- och avancerad nivå”. VFU konferensen är unik och Svensk sjuksköterskeförening har i över 20 år tillsammans med olika lärosäten i landet anordnat denna mötesplats för handledare, studenter, lärare, chefer och alla som bidrar till och är intresserade av handledning.

Drygt 550 deltagare närvarade på konferensen i Tylösand. Det var en fantastisk konferens med hög kvalitet, mycket glädje och gemenskap som gav energi och en tro för framtiden.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar