Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Sjuksköterskor behöver leda omställningen för god och nära vård

Omställningen till en god och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården. Omställningen förväntas att öka tillgänglighet, personcentrering och kontinuitet i primärvården. Vården kan vara nära geografiskt, men kan också ges på distans, tex via digitala vårdmöten.

Hälso- och sjukvård som sker i hemmet kan ges till personer i alla åldrar med varierande problem med hälsan och eller långvariga sjukdomar. För att ge god omvårdnad för dessa personer behövs kompetens från olika specialistinriktningar tex distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, specialistsjuksköterskor i psykiatri, specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård och andra legitimerade professioner. Fler specialistsjuksköterskor måste säkras i teamet så att patienter kan få rätt omhändertagande, snabbt insatta omvårdnadsåtgärder och behandling.

Det saknas tydliga övergångar i vårdens samverkan där ingen tar tydligt ansvar för personens behov. Hälso- och sjukvården behöver i högre grad organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. De personer som har störst behov har ofta behov av insatser från flera vårdnivåer och socialtjänsten samtidigt. Det total hälso- och sjukvårdsbehov som utgår från personers behov och preferenser är okänt.

Vi sjuksköterskor behöver själva beskriva professionens roll och ansvar i god och nära vård. Svensk sjuksköterskeförening efterlyser en tydligare plan med reella resurser för omställning där det interprofessionella teamets och sjuksköterskans kompetens tas tillvara på alla organisatoriska nivåer. Distriktsköterskan och andra specialistutbildade sjuksköterskor behöver mandat för riktande insatser avseende såväl levnadsvanor, smittspårning, förbyggande åtgärder för fallskador, undernäring, felnäring och komplicerade sår hos äldre personer. Det behövs också en utvidgad förskrivningsrätt för att ta till vara specialistutbildade sjuksköterskors kompetens för att ge förutsättningar att stödja personer med långvariga sjukdomar såsom diabetes, astma och allergi. Satsningar på en akademisk forskningsmiljö, utveckling av forskningskompetens i primärvården samt satsning på omvårdnadsforskning är viktiga för att utveckla omvårdnadsmetoder och att göra den nära vården bättre och jämlik för patienten.

Svensk sjuksköterskeförening bjuder sektioner och nätverk till dialog om sjuksköterskan, specialistsjuksköterskan och omvårdandes roll i god och nära vård.
Omställningen till god och nära vård behöver oss sjuksköterskor, inte minst som ledare för, och genomförandet av, god omvårdnad.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar