Betydande brist på forskarutbildade sjuksköterskor

Utvecklingen av hälso- och sjukvården kommer bland annat att innebära en utvidgning av digitalisering, precisionsmedicin, precisionshälsa samt förstärkning och utökning av den nära vården. För att kunna värdera och omsätta de rön som dessa förändringar genererar till omvårdnadsåtgärder som ger bästa resultat för den enskilda patienten behövs vetenskapligt skolade sjuksköterskor.

Omvårdnad har stor och livsavgörande betydelse för att tillgodose personers fundamentala behov inom hälso- och sjukvård. Den kunskap som omvårdnadsforskningen genererar för att bibehålla människors hälsa och välbefinnande, ibland trots sjukdom. Detta är en av de viktigaste samhällsutmaningarna som definierats av nuvarande regering och även globalt (Agenda 2030).

I Sverige finns idag en brist på grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Denna brist kommer att eskalera då befolkningen växer och de äldre blir allt fler. Bristen på sjuksköterskor är viktig att lösa. Men den kan inte enbart lösas med att utöka antalet platser på sjuksköterskeprogrammen. Det måste också ske en fortsatt kunskapsutveckling av omvårdnad, annars kommer vården inte svara upp till nya behandlingsmöjligheter och förändringar i samhället.

Sjuksköterskor i Sverige har en akademisk utbildning och forskningen inom det vetenskapliga ämnet omvårdnad är av hög kvalitet och står sig väl i internationell konkurrens. För att utveckla evidensbaserad vård som möter personers och närståendes behov behöver forskningsfrågor växa fram ur den kliniska verksamheten. Dock hindrar dagens brist på forskarutbildade sjuksköterskor framtagandet av nödvändig evidens för att utveckla och bedriva personcentrerad omvårdnad. En viktig orsak till bristen på kliniskt verksamma forskarutbildade sjuksköterskor är att det idag saknas strukturer för att tillvarata disputerade sjuksköterskors kunskap och kompetens. Alltför ofta lämnar sjuksköterskor den patientnära vården men även sin anställning inom regioner och kommuner.

För att kunna bedriva kliniskt förankrad sjuksköterske- och specialistsjuksköterkeutbildning behövs också koppling mellan vårdverksamhet och akademi. Avsaknad av förenade anställningar kan bidra till att den goda kvalitén på sjuksköterskeprogrammen äventyras.

Det behövs tydliga karriärvägar för sjuksköterskor, flera befattningar för forskarutbildade sjuksköterskor i vården och förenade anställningar mellan vårdverksamhet och lärosäte.

Längre inslag om ämnet i Dagens Medicin debatt 220223 ”Det behövs en koppling mellan vårdverksamhet och akademi” - Dagens Medicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar