Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Satsningar att förstärka vården innefattar flera sjuksköterskor

Regeringen avsätter 423 miljoner kronor till vården, utöver de 11 miljarder som redan tidigare är utlovade, för att utöka antalet vårdplatser, minska köer, överbeläggningar och utlokalisering. Varje ny vårdplats kräver flera sjuksköterskor. Sveriges samtliga 21 regioner saknar specialistsjuksköterskor och 17 av de 21 regionerna saknar dessutom sjuksköterskor.

Socialminister Lena Hallengren lyfte nyligen att högre bemanning av sjuksköterskor är en viktig förutsättning för god kvalitet i vården och att Sverige bestämt behöver sträva efter detta. Vårdens medarbetare behöver fler välutbildade kollegor och en bättre arbetsmiljö. Satsningar syftar till att bland annat möjliggöra specialistutbildning för sjuksköterskor, öka antalet utbildningsplatser och platser för verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Riksrevisionens uppföljning om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor 2021 visar dessvärre nationell brist på VFU platser och disputerade lärare.

Frågan är om regeringens satsningar har bäring till långsiktiga förändringar. För att utbilda fler sjuksköterskor krävs ökat antal VFU platser, och detta kräver motprestation från vårdverksamheterna och fler sjuksköterskor som handledare. Resurser behöver tillföras till alla verksamheter som tar emot sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå för att upprätta en högskolemässig lärandemiljö och inrätta anställningar som huvudhandledare. För att kunna bedriva kliniskt förankrad utbildning behövs en nära koppling mellan klinik och akademi. Brist på forskarutbildade sjuksköterskor äventyrar möjligheten att bedriva sjuksköterske- och specialistutbildningar. Fler förenare anställningar för sjuksköterskor mellan vårdverksamehet och lärosäte är ett måste.

Situationen är komplex och strategiska satsningar behöver samordnas och göras för flera år framåt. En nationell plan krävs för detta. Dessutom behövs utbildningsinsatser för kontinuerlig fortbildning, professionsutveckling och forskning så att sjuksköterskor kan och vill stanna i yrket och handleda nya kollegor.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar