Internationellt samarbete allt viktigare för Sverige

Professionsfrågorna blir alltmer viktiga internationellt. Beslut som tas på den internationella nivån påverkar sjuksköterskor i Sverige. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Vårdförbundet bildat en gemensam medlemsorganisation, Joint Virtuel Swedish Nurse Organisation- for international work, JSNO.

JSNO presenterar Sverige i den internationella sjuksköterskeföreningen ICN, International Council of Nurses.

Under den gångna veckan deltog JSNO vid den internationella sjuksköterskeföreningens högsta beslutande organ (CNR). Viktiga områden för sjuksköterskor och omvårdnad världen över diskuterades vid mötet. Vikten av studenternas perspektiv för professionsfrågorna för framtiden var något som Sverige lyfte vid mötet. Om ICN ska bilda en studentorganisation behöver studenternas inflytande regleras i ICN:s stadga. Alla medlemsländer behöver skapa egna studentorganisationer och studentorganisationen behöver sammanfogas med den nationella sjuksköterskeorganisationen.
Vid mötet valdes Pamela Cipriano till ICN nya ordförande. En viktig ledarposition för värdens sjuksköterskor. Pamela har stor erfarenhet av internationellt ledarskap och påverkansarbete. Hon anser att sjuksköterskor behövs som ledare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården världen över, för att förbygga folksjukdomar, verka för hälsosamma levnadsvanor och mildra effekterna av klimatförändringar.

WHO har publicerat en rapport om en global strategisk riktning för sjuksköterskor och barnmorskor 2021–2025. Rapporten lyfter fyra mål för världens sjuksköterskor, vilka också är relevanta för oss i Sverige. Målen avser utbildning, arbete, ledarskap, och möjlighet att utöva sitt yrke till sin fulla kompetens. Vi behöver på bred front diskutera dessa strategiska mål tillsammans och vad som behöver förverkligas i Sverige för att nå målen.
Ta gärna del av rapporten Global strategic directions for Nursing and Midwifery. Pdf, 1.5 MB.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar