Fokus på sjuksköterskans utbildning och specialistkompetens

Ordföranden för sektioner och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samlades förra veckan för att diskutera den pågående utredningen av utbildningens examensmål och omfattning av verksamhetsförlagd utbildning, (Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen Dir. 2021:26) och införandet av International Classification for Nursing Practice (ICNP) i Sverige.

ICNP är en omfattande terminologi innehållande patientdata och kliniska åtgärder inom omvårdnad och ger ett enhetligt språk som beskriver omvårdnad. Införande av ICNP förbättrar kommunikation inom omvårdnad och över andra discipliner, tillgodoser på ett bättre sätt behoven hos individer och grupper, och kan tydliggöra omvårdnadens självständiga kunskapsområde. Det behövs!

Majoriteten av sektioner och nätverk beskriver svårighet att få teamet, arbetsgivaren, regionen, kommunen och beslutsfattare att förstå vad kvalificerad omvårdnad innebär för patienter och personer i behov av vård. Det finns svårigheter att urskilja kompetens och ansvar inom omvårdnad efter specialisering och generellt efterfrågas inte specialistkunskap av arbetsgivaren. Flera områden saknar reglerad specialistutbildning och det blir allt viktigare att få till dessa. Risken finns att hälsofrämjande arbetssätt och sjukdomsförebyggande arbete tex inom elevhälsan, primärvården och inom psykiatri blir lidande. Det har samhället inte råd med.

En omvårdnadsåtgärd står sällan ensam. Den har föregåtts av bedömningar och analys. Sjuksköterskor gör aldrig en arbetsuppgift utan att bedöma eller utvärdera samtidigt, det kräver fördjupat kunskap i omvårdnad. Öka kunskapsnivån om omvårdnadens betydelse för god och jämlik vård och hälsa för alla är en allt viktigare påverkansfråga för professionen och för Svensk sjuksköterskeförening.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar