Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring

Svensk sjuksköterskeförening och Distriktssköterskeföreningen i Sverige och Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård ställer sig bakom Socialstyrelsens krav på rutiner för att bedöma risk för undernäring. Vi anser att det är bra att författningen uppdateras med att processen startar med en riskbedömning för undernäring.

Undernäring är ett mycket allvarligt tillstånd för den enskilda personen om det lämnas utan behandling. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad i nutritionsvårdsprocessen och i det ansvaret ingår ett strukturerat omhändertagande för en säker och effektiv nutritionsbehandling. Nutritionsvårdsprocessen innefattar riskbedömning, utredning, behandling och uppföljning. Det är viktigt att frågan ges större utrymme, vilket utredningen visar.

Ett enhetligt arbete i behandlingen av undernäring bland landets vårdgivare välkomnas. Det är mycket positivt att det ställs krav på att utförare inom Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ha tydliga rutiner för att riskbedöma personer och där det framgår när kontakt med vården ska ske. Vi instämmer i Socialstyrelsens bedömning att nuvarande författning inte är tillräcklig och att den nu behöver revideras.

Vi hoppas att det leder till ett större ansvar för att personer som behöver stödjande insatser i samband med måltider också får det stöd de behöver för att undvika undernäring och i sin tur ett minskat hjälpbehov.

Det är bra att utredningen uttryckligen skriver att det kommunala självstyret inte ska stå över denna bestämmelse.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Socialstyrelsen dnr 4.1-14197_2022 Svensk sjuksköterskeförening.pdf Pdf, 144.9 kB. 144.9 kB 2022-06-09 10.45

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.