Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor tillstyrker förslaget till revidering av nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer.

Vi har avgränsat vårt remissvar till kapitlen; multidisciplinär konferens,

understödjande vård, omvårdnad och rehabilitering samt vårdprogramgruppen, kvalitetsregister, kvalitetsindikatorer och målnivåer samt bilaga 2 avsnittet omvårdnad hos patienter behandlade för kolorektala levermetastaser.

Kapitel 11 Multidisciplinär konferens

Det är bra att den multidisciplinära konferensen beskrivs som en naturlig del av cancervården där koordinator och kontaktsjuksköterskan ingår i det multidisciplinära teamet.

Kapitel 17 Understödjande vård, omvårdnad och rehabilitering

Kapitlet beskriver väl specifika områden för omvårdnad av personer med tjock- eller ändtarmscancer.

Vi anser inte att titeln ” understödjande vård” klargör kapitlets innehåll och föreslår att kapitlet behåller det ursprungliga namnet Omvårdnad och rehabilitering.

Det är positivt att patientens rätt till en namngiven kontaktsköterska framgår samt att betydelsen av Min vårdplan samt aktiva överlämningar är tydligt beskrivna.

Det är utmärkt att kapitlet tar upp att kontaktsjuksköterskan skall beakta barnperspektivet likväl som sociokulturella aspekter.

Biverkningar av behandlingen är utförligt beskrivna samt betydelsen av hela teamets insatser både före, under och efter behandling för att patienten skall ha så goda förutsättningar som möjligt att klara av hela behandlingsperioden. Betydelsen av stöd och råd om omvårdnadsinsatser är beskrivet och Kontaktsjuksköterskans roll i uppföljningen av biverkningar framgår.

Konceptet Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) är tydligt framställt med aktuell länk till SwERAS.

Det är bra att vårdprogrammet tar upp cancerrehabiliteringens viktiga uppgift med att bistå patienten och dess anhöriga med insatser som möjliggör att de kan leva ett så bra liv som möjligt. Betydelsen av regelbunden behovsbedömning belyses i programmet. I teamet som vid behov kan bistå med specialiserade rehabiliteringsinsatser är sjuksköterskan beskriven som en av professionerna.

Egenvård är genomgående väl beskrivet i kapitlet.

Kapitlet hänvisar till relevanta referenser.

Kapitel 21 Kvalitetsregister och kapitel 22 Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Vi föreslår att följande variabler som ingår i andra kvalitetsregister avseende cancer införs:

Har patienten tillgång till kontaktsjuksköterska?

Har en skriftlig individuell vårdplan (min vårdplan) upprättats?

Bilaga 2 Omvårdnad hos patienter behandlade för kolorektala levermetastaser

Avsnittet är relevant och hänvisar till aktuellt kunskapsläge.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena UIlgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Malin Backman
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.