Nationellt vårdprogram för Bröstcancer

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor har avgränsat vårt remissvar till kapitlen; sammanfattning, omvårdnad och rehabilitering, uppföljning, och vårdprogramgruppen.

Kapitel 1 Sammanfattning

Mycket bra att vårdprogrammet är tydlig med att omvårdnadsdimensioner är helt centrala delar av en god bröstcancersjukvård samt att omvårdnadsstrategier är av central vikt för att moderna cancerbehandlingar ska kunna genomföras på ett fullgott sätt.

Kapitel 21 Omvårdnad och rehabilitering

I rekommendationerna som inleder kapitlet föreslår vi att rehabiliteringsåtgärder bör ändras till ska.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag finns beskriven. Vi saknar dock kontaktsjuksköterskans roll i uppföljning av biverkningar. Detta bör läggas till.

Det är tydligt beskrivet att varje patient ska ha en skriftlig individuell vårdplan, samt att aktiva överlämningar ska göras.

I kapitlet saknas omvårdnadsåtgärder vid kirurgiska ingrepp eller medicinsk tilläggsbehandling. Detta bör läggas till.

Kapitel 24 Uppföljning

Kontaktsjuksköterskans roll vid uppföljning av efter avslutad behandling och betydelsen av information och rekommendationer om hälsosam livsstil för att minska risken för återfall är väl beskriven. Dock saknas information om rökstopp vilket bör läggas till.

Vi föreslår att hänvisning görs till det informationsmaterial som tagits fram av bl.a Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i Cancervård "Hälsosamma levnadsvanor - för dig som har eller haft cancer och Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – ett kunskapsunderlag för teamet (2018) https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/ Länk till annan webbplats.

Kapitel 29 Vårdprogramgruppen

Vi ser med tillfredsställelse att två disputerade sjuksköterskor involverats i arbetet med vårdprogrammet.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena UIlgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Karina Sandström
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.