Nationellt vårdprogram för analcancer

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till revidering av nationellt vårdprogram för analcancer.

Det är mycket bra att vårdprogrammet har ett avsnitt som klargör grundläggande begrepp såsom Kontaktsjuksköterska, Min vårdplan och Aktiva överlämningar liksom hänvisning till vägledning Bäckencancerrehabilitering i relevanta avsnitt.

Föreliggande version är väl genomarbetad. Som alltid finns det förbättringsområden av struktur såväl som innehåll.

Vi har avgränsat vårt remissvar till kapitlen; grundläggande omvårdnadsbegrepp, omvårdnad och rehabilitering och vårdprogramgruppen.

Kapitel 14 Grundläggande omvårdnadsbegrepp

Överväg att ändra rubriken från Grundläggande omvårdnadsbegrepp till Grundläggande begrepp avseende strukturer för omvårdnad

14.1.2 Om möjligt, lägg gärna till vid vilken tidpunkt som Min vårdplan ska upprättas.

Kapitel 15 Understödjande vård, omvårdnad och rehabilitering

Vi anser inte att titeln ” understödjande vård” klargör kapitlets innehåll och föreslår att kapitlet behåller det ursprungliga namnet Omvårdnad och rehabilitering.

15.1.2 Samlad klinisk erfarenhet har visat att möjlighet till graviditet efter fulldos radioterapi i bäckenområdet är obefintlig. Ett förtydligande behövs.

Förtydliga även betydelsen av upprepad information om påverkad sexuell hälsa och fertilitet före, under och efter behandling för att optimera patientens möjligheter att anpassa sig, acceptera och förstå sin nya situation.

Tydliggör risker (fördröjd start av onkologisk behandling) och möjligheter med fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor och män. Vilken information kan man ge gällande exempelvis övre åldersgräns för fertilitetsbevarande åtgärder?

15.2.1 I stycket om kostvanor finns ett påstående om att sänkning av fiberrik kost kan minska tarmsymtom men för detta finns inte stöd i litteraturen. Överväg omformulering och referens till studie: Wedlake L, Shaw C, McNair H, Lalji A, Mohammed K, Klopper T, et al. Randomized controlled trial of dietary fiber for the prevention of radiation-induced gastrointestinal toxicity during pelvic radiotherapy. The American journal of clinical nutrition. 2017;106(3):849-57.

I stycket som börjar med ”En biverkan är att huden…” rekommenderas skydd med Inotyolsalva. Vid seneffekter är denna rekommendation problematisk, då nämnd salva innehåller ämnen med uttorkande effekt i hud och slemhinnor. Överväg att ändra till Essexkräm och Warming-kräm som är feta krämer som inte torkar ut huden.

Sista stycket angående bakteriell överväxt. Lägg till att diagnos kan ställas av erfaren läkare på anamnes av symptom.

15.2.2 Stycke 2. Alla kvinnor bör rekommenderas lokal östrogenkräm eller gel för behandling vaginalt samt i yttre genitalier. Stycket bör omformuleras.

Tveksamt om citat från patient ska finnas med här, föreslår att finna relevant vetenskaplig studie som stödjer ett sådant citat. T ex Nipp R, Drapek LC, Moran S, D'Arpino S, Mitra D, Hong TI, et al. Sexual Function, Quality of Life (QOL), and Mood After Radiation Therapy in Patients With Anal Cancer. International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics. 2016;96(2):E533.

Formulera gärna förändringar som påverkar kvinnans sexualitet på samma sätt som det finns beskrivet i avsnitt 15.2.4 (första stycket) gällande följder för sexualitet, självbild, självkänsla, lust och intimitet, exempel på referens: Canty J, Stabile C, Milli L, Seidel B, Goldfrank D, Carter J. Sexual Function in Women with Colorectal/Anal Cancer. Sexual medicine reviews. 2019;7(2):202-22

15.3.2 Förtydliga betydelsen av att ge egenvårdsråd. En möjlighet är att hänvisa till relevant patientinformation på nätet såsom exempelvis www.eftercancern.se Länk till annan webbplats..

Kapitel 21 Vårdprogramgruppen

Det är utmärkt att flera sjuksköterskor deltar i vårdprogramgruppen, vi föreslår att även en disputerad sjuksköterska rekryteras.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena UIlgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Lina Åkeflo
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.