Nationella riktlinjer - Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförenings övergripande synpunkter Svensk sjuksköterskeförening ser positivt på att riktlinjerna betonar åtgärder till riskgrupper, vilket ger ökad legitimitet för hälso- och sjukvårdspersonal att arbete med ohälsosamma levnadsvanor och motverka ojämlik vård och hälsa i befolkningen. Det behöver dock tydliggöras när hälso- och sjukvårdspersonal bör lyfta frågor om levnadsvanor och när så görs, tydliggöra ansvaret att alltid ge enkla råd om levnadsvanor, även om personen inte tillhör en specificerad riskgrupp. Riktlinjernas titel, Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, speglar inte fullt ut innehållet. Ett avsnitt som belyser hälso- och sjukvårdens ansvar för folkhälsa och prevention saknas.
Svensk sjuksköterskeförening anser att dokumentets layout gör riktlinjerna svårlästa. Rubriksättningen behöver ses över. En justering av nivåerna på rubrikerna, vad gäller huvudrubriker och underrubriker i dokumentet, kan göra dokumentet mer lättläst. Dokumentet läsbarhet kan förbättras genom en tydlig läsanvisning.


Svensk sjuksköterskeförening specifika synpunkter Det är glädjande att riktlinjerna nu också till viss del tagit med rekommendationer för barn och ungdomar men föreningen anser att ett avsnitt också bör beskriva barn med särskild risk, som det görs för vuxna personer i riktlinjerna.


Föreningen föreslår att benämningen nikotinersättningsmedel ändras till nikotinläkemedel, som bättre beskriver vad det är.


Sidhänvisningarna härrör från den tryckta versionen av riktlinjerna. s 21, andra stycket under rubriken Fokus på riskgrupper. ”Att enbart ha en ohälsosam levnadsvana, utan att tillhöra en riskgrupp, innebär även det en viss ökad risk för sjukdom och ohälsa”. Meningen är felformulerad då att till exempel röka alltid utgör en risk. s 35, tabell 3, ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt. Tabellen är svårförståelig. Vad är syftet med att redovisa direkta kostnaderna utan hälsoekonomiska beräkningar? Hur kan de långsiktiga kostnaderna bli oförändrade om barn, ungdomar och gravida slutar röka, drar ned på alkohol med mera. En hälsoekonomisk beräkning, med framtida mindre risk för ohälsa för dessa personer torde ge minskade kostnader på lång sikt för hälso- och sjukvården. Svensk sjuksköterskeförening föreslår att tabellen utgår då den förvirrar mer än ger kunskap.


s.61, exempel på teorier som åtgärden kan utgå ifrån. Föreningen undrar varför teorierna inte är översatta till svenska där det finns och varför inga referenser finns angivna.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg
Sakkunig folkhälsa
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Nationella riktlinjer - Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.pdf Pdf, 510.5 kB. 510.5 kB 2020-10-27 16.10

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.