Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen- en ny huvudregel

Svensk sjuksköterskeförening är inte remissinstans. Föreningen representerar den största professionsgruppen i hälso- och sjukvården och utredningens förslag berör vår grupp, därför väljer vi att delge er våra synpunkter på de delar som berör hälso och sjukvården.

Svensk sjuksköterskeförening ser en fara i att utökat informationsutlämnande sker
på bekostnad av patientens möjlighet att tala öppet om sin situation eller att
förslagen medverkar till att de avstår från att söka hälso- och sjukvård. Skyddet för
patienternas integritet är en av de viktigaste förutsättningarna för att patienterna
ska känna sig trygga och lita på hälso- och sjukvårdspersonalen.

Betänkandet lämnar en rad förslag som inbegriper sekretessen i hälso- och
sjukvården. Det förtroende och tillit som sjuksköterskor och övriga hälso- och
sjukvårdspersonal har måste förvaltas. Vetskapen om att det finns en möjlighet att
bli anmäld för brott som inte har direkt med andras hälsa och välmående kan
utmana tilliten till vården. Förslagen är inte förenligt med sjuksköterskornas etiska
kod. Sjuksköterskors uppdrag är att ge en god och säker vård och värna om
patientens integritet och självbestämmande.

Svensk sjuksköterskeförening är kritiska till förslagen som försämrar
sekretesskyddet ytterligare. Tröskeln för när man får bryta hälso- och
sjukvårdssekretessen har sänkts flera gånger. Den nuvarande regleringen har en
rimlig balans mellan att bekämpa brott och värna den personliga integriteten.
Just nu finns fler utredningar som berör hälso- och sjukvårdspersonalens
anmälningsskyldighet och Svensk sjuksköterskeförening anser att det är svårt att
värdera hur de olika utredningarna tillsammans kommer att påverka sekretess och
integritet för patienterna. I stället för som föreslås av utredningen att göra en
utvärdering i efterhand bör utredningarna synkroniseras för att inte utsätta
patienter för risk och utmana tilliten i vården.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen- en ny huvudregel.pdf Pdf, 152.2 kB. 152.2 kB 2024-01-15 09.03

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.