Vårt remissvar är avgränsat till kapitlen 9 Multidisciplinär konferens.,14 omvårdnad och rehabilitering, 16 uppföljning, 19 kvalitetsindikatorer och målnivåer samt
22 vårdprogramgruppens sammansättning.

Kapitel 9 Multidisciplinär konferens.

Det saknas en beskrivning av vilka som ska delta på Multidisciplinär konferens och det går inte att utläsa att någon kontaktsjuksköterska ska delta.


Kapitel 14 Omvårdnad och rehabilitering.

I kapitlet framgår att patienten har rätt till en kontaktperson i form av en kontaktsjuksköterska och att min vårdplan ska upprättas. Det saknas dock hur sjuksköterskan tillsammans med ansvarig läkare ska informera och följa upp de biverkningar olika behandlingar kan ge.

Förutom fatigue saknar kapitlet helt omvårdnadsåtgärder. Detta behöver åtgärdas för att
målsättningen med vårdprogrammet; att belysa den diagnostik, behandling, omvårdnad och uppföljning som är specifik och central för cancerformen, ska uppfyllas.


Kapitel 16 Uppföljning

Hur uppföljningen av symtom görs finns beskriven och i bilaga tre beskrivs självrapportering av symtom via symtomvärderingsverktyget MPN-SAF TSS eller MPN-10. Det saknas dock en beskrivning av när och hur verktyget ska används i det dagliga arbetet.


19 kvalitetsindikatorer och målnivåer

Vi förslår att kvalitetsindikatorn andel patienter med tillgång till kontaktsjuksköterska införs.


Kapitel 22 Vårdprogramgruppen

Det är en brist att endast en sjuksköterska ingår i vårdprogrammet. Vi anser att det bör vara två specialistsjuksköterskor varav en helst disputerad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Myeloproliferativ neoplasi – MPN.pdf Pdf, 174.7 kB. 174.7 kB 2020-11-26 09.31

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.