Vårdområde transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra vårdenheter. Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen enbart består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor består av narkossjuksköterska,

Vi föreslår ändring med ett tillägg av

  • specialistsjuksköterska inom intensivvård
  • specialistsjuksköterska inom operationssjukvård
  • specialistsjuksköterska inom anestesi

Profession och kompetens hos såväl interventionsassistent och koordinator bör specificeras.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade vårdinsatser av sjuksköterskor med specialistkompetens i hela vårdkedjan, vilket vi saknar beskrivning av i underlaget.

Föreningen vill understryka vikten av att patienten är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas. Patientmedverkan ska säkerställas under hela vårdförloppet trots allvarlig och kritisk sjukdom, och förutsätter att patienten är informerad på ett sätt som hen kan tillgodogöra sig utifrån sin unika hälsolitteracitet.

Närstående och deras behov är en viktig del av vården, det saknas beskrivning av resursbehov och kompetens avsatt för detta.

Föreningen förutsätter att den planerade forskningen innefattar omvårdnadsforskning då denna är ytterst relevant och bidrar till att en helhetssyn kring patientens vård och hälsa kan beskrivas. Vi noterar att de planerade uppföljningsmåtten inte innefattar några patientrapporterade mått eller mått som innefattar omvårdnad.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.