Vårdområde patienter med leversvikt i behov av intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter. Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen enbart består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts. Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är obefintliga , vi föreslår ett tillägg av

  • specialistsjuksköterska inom intensivvård
  • specialistsjuksköterska inom operationssjukvård
  • specialistsjuksköterska inom anestesi
  • specialistsjuksköterska inom palliativ vård.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade vårdinsatser av sjuksköterskor med specialistkompetens i hela vårdkedjan, vilket inte finns beskrivet i underlaget. I inledningstexten anges att vården kräver ett högkompetent multiprofessionellt team, de angivna teammedlemmarna består dock enbart av olika medicinska specialiteter vilket innebär att teamet inte är multiprofessionellt. Under rubriken framåtblick anges däremot ett multiprofessionellt team. Detta är den enda gången som sjuksköterska nämns i hela dokumentet, vilket föreningen finner anmärkningsvärt.

Patientmedverkan ska säkerställas under hela vårdförloppet trots allvarlig och kritisk sjukdom, och förutsätter att patienten är informerad på ett sätt som hen kan tillgodogöra sig utifrån sin unika hälsolitteracitet. Föreningen vill understryka vikten av att patienten så långt det är möjligt är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas.

Närstående och deras behov är en viktig del av vården, det saknas beskrivning av resursbehov och kompetens avsatt för detta.

Föreningen förutsätter att den planerade forskningen innefattar omvårdnadsforskning då denna är ytterst relevant och bidrar till att en helhetssyn kring patientens vård och hälsa kan beskrivas. Vi noterar att de planerade uppföljningsmåtten inte innefattar några patientrapporterade mått eller mått som innefattar omvårdnad.

Ami Hommel
Ordförande
Svenk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.